ضرر 8 ميلياردي استقالل از لغو شهرآورد

باشــگاه پرســپوليس بيآنكه نگران درآمدهاي حاصل از برگزاري شهرآورد در شهر بيلهفلد آلمان باشــد، يكطرفه از اين بازي كنار كشيد. اين اتفاق در حالي رخ داده كه هيچ هماهنگي با باشگاه اســتقالل و حتي حاميان مالی نشده است. ظاهرا باشگاه پرسپوليس نياز مبرم به درآمده

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

لغو شــهرآورد پيش فصل كــه قرار بود در شــهر بيله فلد آلمان برگزار شود، بيش از آنكه لطمهاي باشد بر پيكر باشگاه پرسپوليس، باشگاه اســتقالل را در راه پرداخــت حقوق بازيكنان با مشــكالت فراوان مواجه ميكند. بــراي اينكه به عمــق چالشهاي آبيها بــراي پرداخت 0۳ درصدهاي قبل از فصل پي ببريم كافي است به مصاحبههاي مديرعامل اين باشگاه استناد كنيم كه بارهــا در توجيه برگزاري ايــن بازي گفته بود اگر شــهرآورد برگزار نشــود، براي پرداخت دستمزد بازيكنان با مشكالتي مواجه ميشويم.

افتخــاري بــراي اينكه مديريــت خود در باشگاه اســتقالل را زير ســوال نبرد چندان به عمــق فاجعهاي كه پس از لغــو بازي در كمين تيمش است اشــارهاي نكرد تا افكار بازيكنان و مربيــان تيمش به هم نريزد اما موضوع بســيار حادتر از اين چيزي است كه ميبينيم و باشگاه اســتقالل اكنون با مشكالت عديده مالي مواجه اســت و به دنبال برگزار نشدن شهرآورد 85 در شهر بيله فلد آلمان توانايي پرداخت حقوقهاي پيش فصل بازيكنان را ندارد.

گرچه افتخاري پس از لغو بازي اشــارهاي به ايــن موضوع نكــرد و حتــي در مواجهه با صحبتهــاي مديــر روابــط عمومي باشــگاه پرســپوليس موضع انفعال در پيش گرفت اما به واقع او بازنده اين ماجرا شده و حاال در مسيري قــرار گرفته كه براي تامين بودجه بايد دســت نيــاز به ســوي وزارت ورزش دراز كند كه بعيد هم هســت با توجه به صحبتهاي سلطاني فر، وزير ورزش و جوانان پاسخ مثبتي دريافت كند به ايــن علت كه وزير بارها بــه اين نكته تاكيد داشته كه زير مجموعهاش نميتواند هيچ كمكي به دو باشــگاه استقالل و پرسپوليس كند. شايد آن روز كه افتخاري در ســايت باشگاه استقالل قاطعانه اعالم كرد كه شهرآورد در آلمان برگزار ميشود و بسيار اميدوار بود كه از كنار برگزاري اين بــازي پول خوبي به جيب ميزند، قدري بر افكار مديران و تصميمگيران باشگاه پرسپوليس دقيقتر ميشــد و پي به برنامههاي آنها ميبرد، هيچ گاه خبر از قطعي بودن برگزاري اين بازي

ميشود چنين جمع بندي كرد كه باشگاه استقالل از لغو اين بازي ضررهايي را متوجه خود ميبيند كه جبران آنها كار دشواري است مگراينكه مديران باشگاه استقالل در روزهاي باقيمانده و يا تعطيالت ميان فصل ديداري را با تيم بزرگي از ليگهاي معتبر دنيا ترتيب دهند تا احتماال سودي را به دست آورند كه با آن بتوانند كمبودهاي مالي در اين باشگاه را جبران كنند.

نميداد و اظهاراتش را قدري مديريت ميكرد اما افتخاري تنها در تصورات خود برگزاري شهرآورد 85 در آلمان را قطعي ميدانست و خيال ميكرد اين بازي بي هيچ عامل بازدارندهاي برگزار ميشود امــا او غافل بــود از اهدافي كه در نهان باشــگاه پرسپوليس ميگذرد و هرگز نميدانست كه براي اين باشگاه حضور در فينال سوپرجام بسي مهمتر از سفر به آلمان و شركت در يك بازي حاشيهساز و جنجالي است.

كامال پيداســت كه باشــگاه رقيب ارزيابي و تحليل دقيق تري از تبعات برگزاري اين شهرآورد داشــته و با سنجش همه جوانب از حضور در اين بازي خودداري كرده و حتي قيد ميلياردها تومان ســودي كه ممكن بود از كنار اين بازي به دست آورد را هم زده اســت. احتماال باشگاه پرسپوليس به اين نتيجه رســيده كه ميتواند ضرر ناشــي از شــركت نكردن در اين بازي را در بازي سوپر جام جبران كند. ديداري كه احتماال منجر به رسيدن اين باشگاه به جامي ديگر خواهد شد و دور از باور نيســت كه ورزشگاه آزادي در اين بازي پر شود و از كنار حق بليت فروشــي نيز مبلغ قابل توجهي گير اين باشــگاه بيايد. حتي ممكن است شركت نكردن در ايــن بازي در نهايــت صرفه اقتصادي بيشــتري براي سرخها داشته باشــد و حتي اين باشــگاه غرامت 00۲ هزار يورويی كه حامي مالي به واسطه كنار كشيدن اين باشگاه از شهرآورد در بيله فلد داشــته را نيز از قبل سودهاي سوپر جام پرداخت كند. ســودي كه با شركت هواداران اين باشگاه در مسابقات يا مشاركتهاي پيامكي ممكن است بيشتر هم بشود. به هر حال ميشود چنين جمع بندي كرد كه باشــگاه اســتقالل از لغو اين بازي ضررهايي را متوجه خود ميبيند كه جبران آنها كار دشواري اســت مگراينكه مديران باشگاه استقالل در روزهاي باقيمانده و يا تعطيالت ميان فصل ديداري را بــا تيم بزرگي از ليگهاي معتبر دنيا ترتيب دهند تا احتماال ســودي را به دســت آورنــد كه با آن بتواننــد كمبودهاي مالي در اين باشــگاه را جبران كنند. البته راههاي ديگري هم هست و استقالليها ميتوانند به كسب درآمدهايي اميدوار باشــند به شــرط آنكه مديران اين باشگاه برنامهريزي مناســبي براي برون رفت از مشكالت مالي احتمالي داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.