كریمي از فهرست زیر 23 سال آبیها خارج شد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل - مهديه دريابيگي ‪Mahdiyeh Daryabeigi‬

محســن كريمي جزو ســهميههاي باالي ۳۲ سال اســتقالل به شمار ميآيد. محســن كريمي، هافبك آبیپوشان شــهريور امسال باالي ۳۲ سال خواهد شد اما استقالليها در نامهاي به سازمان ليگ درخواست كرده بودند كه اين بازيكن از ابتداي ليگ با ســهميه زير ۳۲ ســال وارد ليست اين تيم شــود. فريبرز محمودزاده، مسوول كميته نقلوانتقاالت سازمان ليگ در اين مورد ميگويد: «بازيكناني كه در TMS ثبت ميشوند، براي قرار گرفتن در ســهميه زير ۳۲ ســال با توجه به قوانين فيفا بايد متولد 11 دي ۳7 به بعد باشــند و ما نميتوانيم قوانين متفاوت با فيفا داشته باشيم. بنابراين، محسن كريمي ســهميه باالي ۳۲ سال اســت و نميتواند در سهميه زير ۳۲ سال جاي بگيرد.»

حرفهاي محمودزاده به اين معنا است كه اســتقالليها بايد قيد اين بازيكــن را بزنند. از چند وقت پيش اختالف بين باشگاه استقالل و ســازمان ليگ بر سر قوانين در زمينه بازيكنان تيمهاي پايه پيش آمد. سازمان ليگ ميگويد بايد براساس ســالهاي ميالدي سن بازيكنان ليگ محسوب شــود اما باشگاه استقالل اصرار دارد كه بايد براساس سالهاي شمسي و شروع ليگ سن بازيكنان را محاسبه كنند.

بــرای حل اين اختالف هم اســتقالليها چند وقــت پيش نامهاي نوشــتند تــا هيات رييســه فدراســيون قوانين را براســاس ليگ داخلي تغيير دهد اما با توجه به اينكه روز گذشــته محمودزاده رييس كميته نقل و انتقاالت آب پاكي را روي دســت اســتقالليها ريخت و گفت، «محسن كريمي بازيكن باالي ۳۲ ســال محسوب ميشود»، محاسبات استقالليها در زمينه اين بازيكن به هم ريخت و حاال سرنوشــت كريمي با اين اعالم جديد سازمان ليگ كامال تغيير ميكند. خريدهاي بيمحاباي استقالليها باعث شده تا ليست اين تيم چند بازيكن اضافه داشــته باشد و مسووالن استقالل مجبورند كه دو بازيكن را از ليست خارج كنند. با توجه به شرايط محسن كريمي به طور حتم او يكي از بازيكناني است كه حداقل براي يك نيمفصل در ليست خروجيهاي باشگاه استقالل قرار ميگيرد.

كريمــي كتفش را عمل كرده و حاال حاالها نميتواند براي اســتقالل بازي كند و با توجه به اعالم جديد سازمان ليگ سهميه بزرگساالن استقالل محسوب ميشود و مسووالن اين باشگاه چارهاي جز حذف او ندارند.

به اين ترتيب سرنوشــت كريمي براي فصل پيش رو تغيير كرده و فعال نخستين بازيكني است كه از ليست خارج ميشود.

بازيكن ريزنقش اســتقالل يكي از بهترينهاي اين تيم در فصل قبل بود اما جثه ريز او و عضلههاي ضعيفي كه دارد باعث ميشــود تند و تند مصدوم شــود و همين نكته او را از ساير بازيكنان عقب مياندازد. مشكلي كــه براي كتف كريمــي به وجود آمد حاال او را از اســتقالل دور ميكند. اينطور كه گفته ميشــود محســن كريمي از اينكه قرار اســت از ليست اســتقالل خارج شود ناراحت بوده و پســتهاي او در صفحه شخصياش بيانگر اين مساله است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.