خرمگاه: سوءتفاهم با كادرپزشكي برطرف شد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ماجــراي برگزاري شــهرآورد در آلمان به يكي از مهمترين خبرهاي اين روزها تبديل شده كه در طول روزهاي گذشــته آنقدر اخبار ضــد و نقيض در اين زمينه منتشــر شــد كــه مخاطب اين فوتبال ســرگيجه گرفت و بيش از گذشته متوجه شد در اين فوتبال هيچ چيز ســر جاي خودش نيست و هركس ساز خود را كوك ميكند.

در فوتبالــي كه حامــي مالي پا را فراتر از اختيارات خود گذاشــته و قصد دارد خواســتههاي خود را هر چقدر هم بيمنطق باشــد به خــورد تيمها دهد نتيجهاش ســرگيجه مخاطبي است كه نميداند حرف چه كسي را باور كند. در البهالي اين اخبار ضد و نقيض اما تيمها سعي كردند تا مســجل نشدن موضوع ســفر به آلمان ذهن خود را درگير اين ماجرا نكننــد. محمد خرمگاه مربي تيم اســتقالل در اين زمينــه ميگويد: «ما روال كاري خودمــان را پيش ميبريم. اگر شــهرآورد برگزار شــد كه به آلمان ميرويــم در غير اين صورت برنامههاي خود را در تهران دنبال ميكنيم.»

مربي استقالل در خصوص جدايي رابســون جانواريو ميگويد: «رابســون بازيكــن كليدي بود و مــا هم به او نياز داشــتيم اما به هر حال از استقالل جدا شد. ما دوست داشتيم او را حفظ كنيم اما تصميم نهايي با خود رابسون بود.»

اين مربــي در ارتبــاط با اختالف كادر فنــي و كادر پزشــكي اســتقالل ميگويد: «ما طبق قانون پيش ميرويم. بازيكنان از نظر فني مورد تاييد ما قرار گرفتهانــد و در مرحله بعــد بايد مورد تاييد كادر پزشــكي قــرار بگيرند. هر بازيكني كه كادر پزشــكي ما تاييد كند با استقالل قرارداد امضا ميكند و براي مــا اولويت، نظر كادر پزشــكي در اين زمينه است.»خرمگاه در خصوص اينكه با توجه به اين شــرايط اختالف موجود بين طرفين حل شده، ميگويد: «بيشتر سوءتفاهم بود كه خوشبختانه همه چيز در حال رفع شدن است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.