آبيها منتظر امضاي دبيركل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل تا بــه ايــن لحظه فقط قرارداد جباروف را درهيات فوتبال ثبت كرده اســت و اين مســاله شامل ساير بازيكنان استقالل نميشود.

البته مســووالن اســتقالل بنا به ســفارش كادر پزشــكي اين تيم قصد دارنــد بعــد از اينكه بازيكنــان آزمون پزشــكي دادند قراردادشــان را به ثبت برسانند و تكليف بازيكنان بعد از اينكه امروز در ايفمارك حاضر شدند مشخص ميشود.

بنا به گفته مسووالن سازمان ليگ بســتن قرارداد با بازيكنان به اين شرح است: «بازيكنان به سه گروه در يك تيم تقسيم ميشوند.

نخست بازيكناني كه با تيم قرارداد دارند. در اين صــورت بازيكن فقط در هيات فوتبال اين مساله را اعالم ميكند و بعد كارت بازي او صادر ميشود. گروه دوم بازيكناني هستند كه قراردادشان با باشگاه تمام شده.

در چنيــن مرحلهاي بايد به همراه مسوول باشگاه به هيات فوتبال بروند و اعالم كنند قرارداد تمام شده تا قرارداد آنها تمديد شــود و بعد به سازمان ليگ بروند تا كارت بازي آنها صادر شــود اما گروه سوم، گروهي هســتند كه از تيم ديگــری ميآيند و در اين صورت وقتي قراردادشــان در هيات فوتبال ثبت شد اين مساله به فدراســيون اعالم شود و آن وقت با تاييــد دبيركل مراحل ثبت قرارداد آنها انجام ميشود.»

با توجــه به توضيحات مســووالن سازمان ليگ تنها بازيكني كه فقط يك گام براي ثبت قرارداد برداشته، جباروف است كه از تيم سپاهان به استقالل آمد. اين بازيكن ازبك فقط در هيات فوتبال حاضر شــده امــا مراحل بعــدي ثبت قــرارداد او يعني تاييــد دبيركل انجام نشده است.

به غير از كاوه رضايي كه از استقالل جدا شــد 10 بازيكن ديگــر بودند كه قراردادشــان با اين تيم تمام شده بود و جزو بازيكنان گروه دوم هســتند اما بازيكناني مثــل مجتبي جباري، پژمان منتظري، داريوش شجاعيان و چندين و چند بازيكن ديگر كه از تيمهاي ديگر آمدهاند جزو گروه سوم هستند كه بايد بعد از طــي كردن مراحل ثبت قرارداد، امضاي دبيركل پاي قرارداد آنها بخورد كــه هيچ كــدام از بازيكنان اســتقالل شامل اين نكته نميشوند.

بايــد ديد بعد از آزمون پزشــكي امروز چه بازيكنانــي براي ثبت قرارداد به هيات فوتبال ميروند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.