برومند:ايناستقاللنويدقهرمانيميدهد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

قديميهــاي اســتقالل از نحــوه يارگيــري ايــن تيم راضي هســتند و معتقدند كه اســتقالل در فصل هفدهم يك پاي قهرماني اســت. پرويز برومند جزو همان نفراتي اســت كه خريدهاي اســتقالل را مفيــد ارزيابــي ميكند و در اين ارتبــاط ميگويد: «من معتقدم استقالل در فصل جاري تيم خوبي است و از همين حاال نويد قهرماني اســتقالل را ميدهم. البته ممكن اســت يكسري مشــكالت در مديريت كردن بازيكنان وجود داشــته باشــد كه اميدوارم اين اتفاق رخ ندهد. به نظر من اين بازيكنان بايد بهخوبي مديريت شــوند و اگر اين اتفاق بيفتد استقالل با اختالف قهرمان خواهد شد. من اين تيم را مدعي اصلي قهرماني ميدانم.»

دروازهبان سابق استقالل در ادامه ميگويــد: «بايد حضور فــردي مانند قريــب را در هيات مديره اســتقالل به فــال نيك گرفت. اميــدوارم در فوتبال ايران چنين افرادي هميشه مشغول به كار باشــند.» برومند راجع به شهرآورد دوســتانه تهران كه قرار بود در كشــور آلمان برگزار شــود امــا در نهايت لغو شد، ميگويد: «من دوست دارم چنين بازيهايي برگزار شود، ولي اينكه با چه شــرايطي اين بازي انجام خواهد شــد، مهم اســت. بههر حال پرســپوليس و اســتقالل براي خودشان برند هستند و تيمهاي سرشناسي محسوب ميشوند و نبايد اينطور باشــد كه بازي اين دو تيم بهصورت كامل تحــت تأثير تصميمات حامي مالي قرار بگيرد.»

برومنــد در پايان ميگويــد: «باز هــم ميگويم من بــه اين اســتقالل اميدوارهستم و حدس من اين است كه جزو مدعيان اصلي قهرماني است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.