علي جباري: مخالف شهرآورد در آلمان بودم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

برگــزاري شــهرآورد در آلمــان با مخالفتهاي زيادي مواجه شده است.

علي جباري يكي از پيشكســوتان استقالل در خصوص برگزاري اين بازي اينطــور ميگويد: «همــان بهتر كه اين بازي لغو شود. من از اول هم مخالف اين ديدار بودم و گفتم كه نبايد برگزار شود. االن هم از لغو آن خوشحال شدم. وقتي تيمها در بدنســازي هستند و شرايط را براي برگزاري شهرآورد ندارند چه لزومي دارد كــه اين بازي دوســتانه آن هم در آلمان برگزار شود؟ »

جباري در خصوص جدايي رابسون از استقالل نيز اينطور ميگويد: «رابسون مهره كليدي براي استقالل بود و جدايي او به ضرر اين تيم اســت. اگر رابسون در استقالل ميماند اين تيم در خط دفاع با حضور رابسون و منتظري شرايط بهتري داشــت اما االن با جدايــي او كار كمي سختتر شد.»

اين پيشكسوت اســتقالل در ادامه در مورد نحوه يارگيري آبیها نيز اينطور ميگويــد: «به نظــرم منصوريان خوب يارگيــري كرد و اميدوارم اســتقالل در ليــگ هفدهم نتايج خوبــي بگيرد و در نهايت قهرمان شــود.» جباري در پايان ميگويد: «بــه نظرم نتيجه شــهرآورد ميتواند در روحيه بازيكنان در شــروع فصل تاثير گذار باشــد و اصال به صالح نيست اين بازي برگزار شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.