یعقوبكریمي:استقاللشانسقهرمانيدارد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

يعقــوب كريمــي هافبــك آبيها در خصوص شــرايط اردوي پيش فصل كه در ايروان برگزار شــد، اينطــور ميگويد: «در ارمنستان تمرينات پرفشاري را انجام داديم كه البتــه اين طبيعي بود. فشــار روي تيم ما زياد بود چون فصل بدنســازي را پشــت سر ميگذاشــتيم. اميدوارم نتيجه تمرينات پرفشــارمان را در شــروع فصل ببينيم. ما تمرينات خوبي را در اين مدت پشــت ســر گذاشــتهايم و آنچه مســلم اســت اميدوار هســتيم نتيجه اين تمرينات پرفشار را روي بازي هايمــان ببينيم.» اين بازيكن در مورد اينكه آيا بازيكنان اســتقالل موافق برگزاري شــهرآورد هســتند يا نه هم ميگويد: «من دوست ندارم به اين سوال جواب بدهم. اين نظر مديران و كادرفني دو باشــگاه اســت و دخالتــي در آن نميكنم.» كريمي در مورد آمادگي استقالل براي بازي شهرآورد آلمان هم ميگويد: «ما در شرايط بدنسازي هستيم و شــايد صددرصد آماده نباشيم اما ميرويم كه بهترين بازي مان را انجام بدهيم و تالش ميكنيم برنده از زمين خارج شــويم. مدافع چپ پاي اســتقالل در مورد شانس قهرماني ايــن تيم هــم ميگويد: «قطعا ما شــانس قهرماني هستيم و بازيكنان خوبي به تيم ما آمدهاند. اميدوارم اشتباه سالهاي گذشته را تكرار نكنيم و بتوانيم در پايان فصل يك جام به هواداران مان هديه كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.