ترجيح ميدهم فعال سكوت كنم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبك مصدوم اســتقالل به شــايعه كنار گذاشته شــدن از فهرست بزرگســاالن آبيها واكنش نشان داد. محســن كريمي كه در سالهاي اخير بهعنوان ســهميه زير ۳۲ سال در تركيب اســتقالل براي اين تيم به ميدان ميرفت، ديروز با اطالعيه ســازمان ليگ بهعنوان بازيكن بزرگسال اين تيم معرفي شــد تا همين اتفاق احتمــال خروج نام اين بازيكن را از فهرســت تيمش بيشــتر كند. با توجه به دوري دو، ســه ماهه كريمي از ميادين، كادر فني اســتقالل نام اين بازيكن را به احتمال زياد از فهرســت تيم شان خارج ميكنند تا در نيمفصل پس از كسب بهبودي كامل دوباره به فهرست اضافه شــود. محســن كريمي در اين خصوص ميگويد: «در حــال حاضر تمايلي براي انجام مصاحبه ندارم و دوســت دارم ســكوت كنم.»كريمي سكوتش را تصميم شــخصي دانست تا خبري از ممنوع المصاحبه شدن از سوي باشگاه استقالل نباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.