سفر افتخاري به مالزي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

رضا افتخاري مديرعامل استقالل براي دريافت مطالبات اين باشگاه راهي مالزي شد.

ســيدرضا افتخــاري مديرعامل باشــگاه استقالل نيمه شــب دوشنبه راهي مالزي شد.

افتخاري با ســفر بــه كواالالمپور در مقر فدراسيون فوتبال آسيا AFC حاضر خواهد شــد. هــدف مديرعامل اســتقالل از اين ســفر فراهــم كردن مقدمات دريافت درآمدهاي استقالل از حضور در فصل گذشته ليگ قهرمانان آسياست كه رقمي نزديك به 00۳ هزار دالر است.

افتخــاري چهارشــنبه و پس از پايان ســفر دو روزه خود به مالزي به ايران بازخواهد گشت.

بازرسان فدراســيون فوتبال آسيا روز پنجشــنبه هفته جــاري در تهران حاضــر ميشــوند تا اســناد مالي اين باشگاه و ديگر موضوعات را براي حضور اين تيم در فصل آينده مسابقات تحت بررسي قرار دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.