بادران آخرین بازي تداركاتي استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

با توجــه به اينكه ســازمان ليگ اعالم كرده ســوپرجام در تاريخ از قبل اعالم شــده برگزار ميشود و برگزاري شــهرآورد در آلمــان هم لغــو خواهد شد، استقالل براي اينكه باز هم ديدار تداركاتي داشــته باشد، شايد با بادران تهــران بازي كند. هنــوز برگزاري اين ديدار قطعي نشــده است. استقالل در كشور ارمنستان هم سه بازي تداركاتي برگــزار كرد كه در اين بازيها عملكرد اســتقالل خــوب بــود و كادرفني از بازيكنان راضي بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.