ترميم خط دفاعي سپاهان با تأييد رودريگز برزيلي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جدايــي شــجاع خليــلزاده، موســي كوليبالــي و احســان حاجیصفــي نگرانيهاي زيادي درباره خط دفاعي ســپاهان و تغييــرات صددرصدي اين خط ايجاد كــرده بــود. خيليها اين انتقاد را بــه كرانچار وارد ميدانســتند كه نتوانسته خط دفاعي محكمي براي تيمش ترتيب دهد. بدشانســي هم البته در اين ماجرا دخيل شــد و مصدوميت ســعيد آقايي، اوضاع خط دفاع را پيچيدهتر كرد. سعيد آقايي، مدافع چپ تيم فوتبال سپاهان اصفهان در ديدار تداركاتــي اين تيم مقابل تراكتورســازي دچار مصدوميت شــد كه اين موضــوع باعث نگراني كادرفني و هواداران ســپاهان شده است. البته برخالف اينكه در ابتدا تصور ميشد مصدوميت اين بازيكن شــديد باشــد اما او و كادر پزشكي اين تيم اعالم كردند خطر رفع شــده اســت و مصدوميتش حاد نيست.

با اين حــال كرانچار هــم با جذب يــك مدافع خارجي سعي دارد اوضاع خط دفاعي تيمش را رو به راه كنــد. رودريگز برزيلي كه در روزهاي گذشته در تمرينات ســپاهان حاضر شــده و حتي در آزمايش پزشــكي اين باشــگاه نيز شــركت كرده است، مورد تأييد زالتكو كرانچار، سرمربي كروات سپاهانيها قرار گرفته و قرار است طي امروز و فردا قرارداد او رسما ثبت شود.

مرتضــي رمضانيراد، مديررســانهاي تيم سپاهان با تأييد اين خبر ميگويد: «اين بازيكن برزيلــی مورد توجه كرانچار قــرار گرفته و قرار اســت در روزهاي آينده قراردادش رســما ثبت شــود. هنوز مدت قرارداد اين بازيكن مشخص نشده و باشــگاه در حال مذاكره با او بر سر اين موضوع است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.