آزمون بزرگ تاسيسات در غياب نظری

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

6 ديدار باقيمانــده از هفته چهارم ليگ برتر فوتسال از ســاعت ۸1 امروز (سهشنبه) برگــزار ميشــود. در تك بــازي روز جمعه، شــهروند ســاري توانســت در خانــه خود، گيتيپســند را كه مســافر جام باشــگاههاي آسيا اســت، با تســاوي 3 بر 3 متوقف كند تــا مدافع عنوان قهرمانی ليگ برتر فوتســال بــا 10 امتياز (با احتســاب 3 امتيــاز ديدار مقابل هيــات فوتبال قم كه بــا حكم كميته انضباطي به گيتيپســند داده شــد) در صدر جدول باقي بماند. مــس تعقيب كننده اصلي گيتيپسند محسوب ميشود. با حضور عليرضا صميمــي درون دروازه اين تيم، كمترين گل خورده همچنان به مس ســونگون تعلق دارد. البتــه خط جلوی اين تيم بــا بازيكناني چون سنگســفيدي و فرهاد فخيــم، زهردارتر از گذشــته نشــان ميدهد. با شكست مقاومت قرچك رده پنجمي، مس سونگون ميتواند با 12 امتياز به صدر جدول ليگ برتر صعود كند. تأسيسات دريايي هم اين هفته مقابل مقاومت البرز بازي ميكند. شاگردان شمسايي پس از شكست هفته نخســت مقابل مس سونگون، دو پيــروزي متوالــي مقابل حفــاري اهواز و هيات فوتبال قم كســب كردند و به رده سوم جدول رسيدند. تأسيســات دريايي اين هفته هم مصطفي نظري را بــه داليل انضباطي در اختيار نــدارد اما اميد زيــادي به خط آتش اين تيــم ميرود، جايي كه بــا حضور مهدي جاويد، نقطه قوت اين تيم به حســاب ميآيد و نقطه ضعف حريــف. مقاومت با دريافت 10 گل، بيشــترين گل خورده در اين فصل را در كارنامه دارد. در ســه هفته گذشته ليگ برتر، چند مسابقه در زمان از پيش تعيين شده خود آغاز نشد كه دليل عمده آن، قطعي برق سالن بازي بود! اينكه مسووالن برگزاري مسابقهاي در حد ليگ برتر، تا حدود نيم ســاعت پيش از آغاز بازي نميتوانند براي برگزاري مسابقه، تدارك الزم را ببينند، از اتفاقات عجيبي است كه در پرافتخارترين رشــته گروهي كشور رخ ميدهد. برنامه بازیهای به اين شرح است:1پارسيان شــهر قدس - ارژن شيراز -2 آتليه طهران قم - فرشآراي مشــهد -3 تأسيسات دريايي - مقاومت البرز -4 مقاومت قرچك - مس سونگون -5 آذرخش بندرعباس - هيات فوتبال قم -6 شهرداري ساوه - حفاري اهواز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.