تمجيد مربي اسبق وردربرمن از علي كريمي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

امير آالجيك مربي سابق وردربرمن كه مسوول آكادمي باشگاه گل گهر شده يكي از تماشاگران بازي نفت تهران و گل گهر بود.

او كه به واسطه فعاليتش در فوتبال اروپــا از بازيكنان ايراني شــاغل در اين قاره اطالعــات دارد در باره علي كريمي ميگويــد: «در آلمــان بازيهاي كريمي را ديــدم و او را كامال ميشناســم. او در ليگ آلمــان بازيهاي فوقالعادهاي انجام ميداد.»

اين مربــي بازي تكنيكي و تاكتيكي نفت مقابل گل گهر را برگرفته از شــكل بازي كريمــي و دانش اين مربي ميداند: «زمانــي كه بازي ايــن دو تيم را با دقت نگاه ميكردم چند بازيكن تكنيكي و البته كارهاي تاكتيكي را در اين تيم ديدم كه فكر ميكنم اين مســائل به خاطر وجود خــود كريمي اســت. اميــدوارم كريمي بتوانــد در اين تيم مثــل دوران بازيگری اش موفق شــود.» آالجيــك در تيمهاي بسياري مربيگري كرده و به نظر ميرسد نگاه مســووالن تيم گل گهر به تيمهاي پايه و آينده تيمشــان بسيار جدي است. او دقايقی با جادوگــر درباره فوتبال اروپا صحبت كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.