كشاورز: پرتاب بطري را به حساب هواداران ساري نميگذارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد كشــاورز كاپيتان تيم فوتسال گيتيپسند در مورد شــرايط تيمش پيش از آغاز مســابقات جام باشــگاههاي آســيا ميگويد: «تيمهاي آســيايي امكانات خوبي دارند و بازيكنان خارجــي خوبي هم براي اين مســابقات جــذب كردهانــد، خيلي از بازيكنــان ايراني هم در تيمهاي آســيايي بازي ميكنند. ما تمــام تالشمان را انجام ميدهيــم كه توقعــات را بــرآورده كنيم و قهرمــان اين مســابقات شــويم، باالخره مــا نماينده ايران هســتيم و شــانس اول قهرماني، البتــه ميدانيم كه قهرماني اصال كار ســادهاي نيســت. فرقي كه مسابقات باشگاههاي آسيا با جام ملتهاي آسيا دارد اين اســت كه تيمهــا از بازيكنان خارجي اســتفاده ميكنند كه كيفيتشــان را باال ميبرد.» كشاورز درباره حواشي ديدار هفته گذشته تيمش با شهروند ساري و بطري كه از ســوي تماشاگران به ســمت او پرت شد اينطور ميگويد: «پرت شــدن آن بطري و برخوردش به كمرم را به حســاب هواداران ســاري نميگذارم، اتفاقا آن روز جو سالن خيلي هم خوب بود هرچند هميشــه چند تماشــاگرنما در ســالنها حضور دارند اما همانطــور كه گفتــم اين اتفــاق را به پاي هواداران خوب ساري نميگذارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.