تبريزي، ستاره ذوبآهن در ديدارهاي تداركاتي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ذوبآهن كــه اردوي تداركاتي را در تركيه برپا كرده، روز يكشــنبه در نخســتين بازي تداركاتــي به مصاف مانيا اسپور رفت كه با نتيجه 3 بر 2 به پيروزي رسيد. دو گل تيم ذوبآهن را در اين مسابقه مرتضي تبريزي به ثمر رساند تا ركورد گلزنياش در بازيهاي تداركاتي را افزايش دهد.

تبريزي در بازيهــاي تداركاتي ذوبآهــن در اصفهان نيــز عملكرد خوبي داشت و چند گل به ثمر رساند تا آقاي گل ذوبآهــن در ديدارهاي دوستانه باشد.

تبريزي كه در نقل و انتقاالت مد نظر تيم استقالل قرار گرفته بود، حاال انگيزه زيــادي دارد تا روزهاي خوبش در ذوبآهــن را ادامه دهــد و بتواند مهاجم تاثيرگذاري بــراي تيمش در ليگ هفدهم باشد.

او بــدون شــك يكــي از تأثيرگذارتريــن بازيكنــان ذوبآهن اســت كه با توجه به عملكردي كه در دوره آمادهســازي پيش فصل از خود نشــان داده، توانسته امير قلعهنويي را حسابي به خود اميدوار كند.

در فصلــي كه بــراي قلعهنويي حكم مــرگ و زندگــي را دارد، بايد ديد مرتضي تبريــزي ناجي قلعهنويي ميشــود و ميتواند به ناكاميهاي او پايان دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.