دليل لغو اردوهاي خارجي و داخلي سپاهان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيــم فوتبــال ســپاهان تمرينــات آمادهســازي بــراي حضــور قدرتمند در رقابتهــاي ليــگ برتــر را از تاريخ 24 خردادماه و پس از بازگشت زالتكو كرانچار از تعطيالت با جديت پيگيري كرده است. با اين حال و با وجود اينكه برگزاري اردوی خارجي در مقاطعي مــورد توجه كرانچار قــرار گرفته بود، در نهايــت اين اتفاق رخ نداد.

زالتكو كرانچار به دو مانع در برگزاري اردوی خارجــي براي تيمــش در يكي از مصاحبههاي خود اشاره كرد؛ يكي كمبود منابع مالي بوده و مانع ديگر به مشــكالت خــروج برخي از بازيكنان جوان ســپاهان بــاز ميگردد كــه ممكن بــود تعدادي از آنهــا نتوانند مجوز خــروج دريافت كنند و ســپاهان بــا عدم حضور برخــي نفرات بــه اردوي خارجــي برود اما چــرا اردوي ســرعين كه در برنامههاي تيم پيش بيني شده بود لغو شــد. مرتضي رمضاني مدير رســانهاي ســپاهان ميگويد: «هدف ما از برپايي اردوي سرعين برگزاري چند بازي تداركاتي بود كه اين هدف در سفرهاي ما به تهران به دست آمد.»

ســپاهان تاكنون با تيمهاي بادران و تراكتورســازي در تهران مصاف داده است. در اصفهــان نيز اين تيــم مقابل پيكان و نساجي قائمشهر به ميدان رفته و دو بازي هم مقابــل آكادمي باشــگاه برگزار كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.