كالنتري: عاليشاه سرباز سپاه است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي كالنتري ســرمربي تيم فوتبال فجرسپاسي شيراز در رابطه با وضعيت تيمش ميگويد: «به نظرم شــرايط فجر سپاســي شيراز نسبت به ســال گذشته خيلي خوب است چون امســال از حمايت همه جانبه مسووالن شيراز برخوردار هستيم و از امكاناتي كه در اختيار ما گذاشتند جا دارد تشــكر كنم. اميدواريم با توجه به اينكه تمرينات را خيلي خوب شروع كرديم امسال جزو مدعيان باشيم.»

او اميدوار به حضور اميد عاليشــاه در تيمش است: «اميد عاليشاه ســرباز ســپاه اســت و با توجه به اينكه نميتواند در تراكتور بازي كند نامهنگاريها انجام شده تا يك نيمفصل در فجرسپاسي شيراز بازي كند. امسال يك بازيكن شبيه اميد عاليشاه نيز در تيم ما حضور دارد. پاپي در تمرينات شــركت ميكند. از نحوه تمرينات پاپي راضي هستم. اميدوارم اميد عاليشاه با تصميم خودش به تيم فجرسپاسي بيايد و به هر حال او ســرباز سپاه است. اگر به تيم ما نيايد بايد يك نيمفصل بازي نكند و به نظرم اين موضوع لطمه ميزند چون از شــرايط فوتبال دور خواهد ماند. اميــدوارم هر چه زودتر تصميم خودش را بگيــرد. از دو جهت ميتواند اين انتقال خوب باشــد چراكه هم ما از عاليشاه استفاده ميكنيم و هم عاليشاه از فوتبال دور نخواهد ماند. امروز مشخص ميشود كه ميآيد يا نه. همه چيز به تصميم عاليشــاه بستگي دارد. نامه نگاريها انجام شده ولي به احتمال زياد عاليشاه در تمرينات فجر سپاسي شركت ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.