پورموسوي: زمان جبهه گرفتن عليه فوالد نيست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســيروس پورموسوي سرمربي فوالد خوزســتان كه تيمش را براي انجام چند بازي دوســتانه بــه تهــران آورد، درباره وضعيت فوالد خوزســتان ميگويد: «تيم ما در تهران است و بازي خوب و محكمي برابر ســپيدرود انجام داديم، عصر ديروز هم يك بازي دوســتانه با سايپا داشتيم و بازي با گل گهر ســيرجان پايان بخش اردوي ما در تهران اســت. سپس به اهواز برميگرديم تا براي بازي با پرســپوليس آماده شــويم.» پورموسوي درباره شرايط شــيرزادي ادامــه ميدهــد: «در دوران بدنســازي اين مشــكات طبيعي است، اميدوارم مشــكل جدي نباشد و با تاش كادر پزشكي مجربي كه داريم او به بازي با پرســپوليس برسد.» ســرمربي فوالد خوزســتان با تاكيد بر اينكه اكنون زماني اســت كه تمام مجموعه فوالد و هواداران بايد براي موفقيت تيم دســت به دســت هم دهند و كنار هم باشــند و زمان رو به روي هم ايستادن و جبهه گرفتن نيست، ميگويد: «انتظــار داريم هواداران با صبر و تحمل، اين فرصــت را به ما بدهند كه بتوانيم مجموعه خوبي را آماده مسابقات كنيم. اكنون زماني است كه اعضاي هيات مديره، مديرعامل باشــگاه، كميته فني و كادرفني، بازيكنــان و هواداران بايد براي موفقيت تيم دســت به دست هم دهيم و كنار هم باشــيم و زماني نيست كه رو به روي هم بايســتيم و جبهه بگيريم؛ بايد مديريت باشــگاه، كادر فني، بازيكنان و هواداران همه يك سمت بايستيم و تاش كنيم. بايد به دور از مســائل شــخصي، كدورتها و منافعمان، همه يكدل شويم تا فوالد به جايگاه اصلي خود برگردد. اين مهم دور از دسترس نيست و با همدلي و همكاري ميتوانيم شاهد فوالدي قوي در ليگ هفدهم باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.