كالنتري: سايپا با دايي موفق ميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ايوب كانتري هافبك ســايپا معتقد اســت اين تيم بــا علي دايــي ميتواند به موفقيتهاي بزرگي برسد: «شرايط تيم ما خوب اســت و تمرينات را در تهران پشت ســر ميگذاريم. مــا دو اردو هم در اردبيل و رامســر داشــتيم تا بازيكنــان از لحاظ بدني و تاكتيكي به شــرايط خوبي برسند. اميــدوارم تا شــروع ليگ برتر بيشــتر با يكديگر هماهنگ شويم چون سايپا امسال با تغييرات نسبتا زيادي مواجه شده و مهم اين است كه بتوانيم بازيهاي ليگ برتر را با هماهنگي خوبي شروع كنيم.»

كانتــري در واكنش بــه اينكه اكثر بازيكنان ســايپا از گرفتن ســهميه آســيا صحبت ميكنند، ادامــه ميدهد: «ما بايد وارد مسابقات ليگ شويم تا ببينيم شرايط چگونــه پيش مــيرود. از االن زود اســت بخواهيم در مورد ســهميه يــا اهداف تيم صحبت كنيم ولي طبيعتا تمامي بازيكنان و همچنين كادر فني دنبال اين هســتند، ســايپا بهترين جايگاه ممكن را به دســت بيــاورد. به نظر من تيم مــا با حضور دايي ميتواند به موفقيتهــاي بزرگ فكر كند. دايي مربي بزرگي اســت و هميشــه دنبال موفقيتهاي بزرگ است. او روحيه و انگيزه خاصي به بازيكنان ميدهــد و اميدوارم با اين مربي بتوانيم نتايج خوبي در ليگ برتر بگيريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.