رونالدينیو: براي بازي كردن خیلي پیرم

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اهداي پيراهن شــماره 10 تيم احمد گروژني روسيه به ستاره پيشــين بارســلونا و تيمملي برزيل، در نخســتين هفته ليگ روســيه اتفاق افتاد. جايي كه احمد گروژنــي به همراه ميالد محمدي مدافع مليپوش كشــورمان ميزبــان آمكار بود و اين بــازي را يك بر صفر به ســود خود به پايان رســاند. اين بازي امــا يك ميهمان ويژه داشــت؛ رونالدينيو كه به دعوت رمضان قديروف رييسجمهوري چچن براي تماشــاي بازي افتتاحيه ليگ روسيه به شــهر گروژني رفته بود. ستاره برزيلي در پايان اين بازي پيراهن شماره 10 تيم احمد گروژني را هم از رمضان قديروف هديه گرفت و با در دست گرفتن اين پيراهن به زمين رفت و هديهاش را به دوربينهاي تلويزيوني و تماشاگران نشان داد. رونالدينيــو پــس از اين بازي درباره ســفرش به روســيه به خبرنگاران گفت: «من ســفرهاي زيادي به روســيه داشتم و در اين ســفرها با مردمان فوقالعادهاي مواجه شدم. هر چقدر هم زمان ميگذرد، بيشــتر از اين كشور خوشم ميآيد. بسيار خوشحال هســتم كه دوباره در روسيه هســتم و توانستم گل بسيار زيباي لئو- مهاجم 18 ساله و برزيلي تيم احمد گروژنيرا در اين بازي ببينم.» حضور چندباره ستاره برزيلي در روسيه يك شايعه را هم به راه انداخت و آن اينكه رونالدينيو قرار است بازي كردن را در ليگ روســيه از سر بگيرد. شايعهاي كه البته خود او تكذيبش كرده و گفتــه: «نه، باور نكنيد. از اين خبرها نيســت. من خيلي وقت است بازيگري را كنار گذاشتهام و االن ديگر براي م وام وبازي كردن خيلي پير هستم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.