تكاپو براي رفع يك تهديد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

در واكنش به تهديد كنفدراســيون فوتبال آســيا مبني بــر محروميت تيمهاي باشگاهي بدهكار از حضور در مسابقات منطقهاي و جهاني، محمدرضا تابش رييس فراكســيون ورزش مجلس گفت كه اين فراكسيون تدوين طرحي در اين زمينه و يا ضرورت ارائه اليحه از ســوي دولت براي حل اين مشــكل را مورد بررسي قرار ميدهد: «شــنيدهها حاكي از اين اســت كه كنفدراسيون فوتبال آسيا قصد دارد با اهرم اقتصادي، كشــورهايي را كه تيمهايشان بدهي مالياتي دارند از حضور در مســابقات منطقهاي و جهاني محروم كند. اين مســأله قابل توجهي است كه اگر به درستي براي آن تدبير نشــود، شامل حال برخي تيمهاي باشگاهي كشورمان نيز خواهد شــد اما ما نبايد چنين اجازهاي بدهيم. به نظر ميرسد شيطنتهاي سياســي از سوي برخي كشــورهاي منطقه در اتخاذ اين تصميم تأثيرگذار بوده است. فراكسيون ورزش مجلس روز چهارشنبه بعد از جلسه علني خود، جلسهاي اضطراري در اين رابطه خواهد داشــت كه در اين جلســه از فدراســيون فوتبال، معاونت حقوقي رياســت جمهوري، مركز پژوهشها، وزارت اقتصاد و امور مالياتي دعوت كردهايم تا موضوع را به طور همه جانبه مورد بحث و بررســي قرار دهيم. حتــي اگر الزم بود، دولت اليحهاي را در ايــن زمينه تقديم مجلس ميكند و يا نماينــدگان با تدوين طرحي بــراي جلوگيري از محروميت تيمهاي باشــگاهي كشورمان راهكاري پيدا خواهند كرد.» رييس فراكسيون ورزش مجلس همچنين با تأكيد بر ضرورت توجه وزارت ورزش و دولت براي حل اين موضوع گفت: «اين تصميم، يك تهديد جدي براي فوتبال كشورمان است و ما اميدواريم دولت در اين زمينه چارهانديشي كند تا وارد فاز محدوديت نشويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.