حمايت روسیه از میزباني قطر

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

معاون نخستوزير و رييس فدراسيون فوتبال روسيه موضوع سلب ميزباني قطر از جامجهاني 2022 را فقط در صالحيت فيفا دانست و با اين اظهارنظر در واقع مقابل مخالفان ميزباني قطر ســينه ســپر كــرد. منظور، همان 6 كشوري است كه قطر را به حمايت از تروريسم متهم كرده و به همين بهانه خواهان گرفتن ميزباني جام جهاني 2022 از اين كشور شدهاند. موضوعي كه ويتالي موتكو معاون نخســتوزير و رييس فدراســيون فوتبال روســيه در مصاحبــه بــا خبرگزاري ورزش اين كشــور دربــارهاش گفته: «ميدانيد كــه قانوني براي انجام اين كار وجود نــدارد اما درباره اينكه در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد، نميتوانم االن حرفي بزنم.» موتكو كه رياســت كميته ســازماندهي جام جهاني 2018 روسيه را هم بر عهده دارد، صحبتهايش را اينطور ادامه داده است: «موضوع سلب ميزباني جــام جهاني 2022 از قطر در صالحيت فيفا اســت و فقــط اين نهاد بايد در رابطه با اين مشــكل تصميمگيري كند. واقعيت مســاله، سياسي است و كشــورهايي روابط خود را قطر قطع كردهاند. البته اين كار بسيار بد بود اما كميته اجرايي فيفا تصميم خــود را گرفته و ميزباني جام جهاني 2022 را به قطر كه يكي از قدرتمندترين نامزدها بود، اهدا كرد. هرگز در كشــورهاي عربي چنين مسابقات ورزشي بزرگي برگزار نشده است. برگزاري اولين جام جهاني فوتبال در يك كشــور عربي بهترين تبليغ براي جهان عرب است اما اگر شرايط سياسي اين منطقه همچنان ناپايدار باشد، آمادهسازي قطر براي ميزباني از جام جهاني 2022 بســيار سخت خواهد شد. تحريمها ميتوانند باعث مشــكالت بسياري شوند كه اميدوارم سياستمداران راهحلي براي آنها پيدا كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.