پرسپولیس- واشاش

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

محسن عاشــوري و محمدحسين ضيايي در يكي از تصويرهاي ثبت شــده از بازي دوستانه پرسپوليس و واشــاش مجارستان در آذرماه 1368 كه بدون برنده و با تساوي يك بر يك به پايان رسيد. عاشوري 53 ساله از سال 1366 تا 1376 پيراهن پرسپوليس را به تن داشت و در 179 بازي كه براي اين تيم انجام داد، 20 گل به ثمر رساند. او از پرسپوليس با قراردادي قرضي به االتحاد قطر رفت و يك سال بعد كه به ايران برگشت، پيراهن برق تهران را پوشيد و در همين تيم هم از فوتبال خداحافظي كرد. محسن عاشوري 12 بازي ملي هم در كارنامه فوتبالياش دارد. همچنين محمدحسين ضيايي كه در بازي پرسپوليس و واشاش پيراهن تيم مجارستاني را به تن داشت، دوران بازيگرياش در ايران را در تيمهاي وحدت، شــاهين و تراكتورسازي گذراند و ســپس دو سال براي واشــاش بازي كرد. ضيايي همچنين مربي تراكتورسازي، پيكان، صبا و مس كرمان بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.