بازگشت آقاي گل

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

«تولد در كوچه پرســپوليس» واكنشــي بود به ادعاي سايت باشگاه پرســپوليس درباره بازگشــت طارمي و حضور او در تمرينها. فسخ قــرارداد او با ريزهاســپور 3 ميليون يورو هزينه داشــت و برانكو هم گفت كه به خاطر هواداران دوباره طارمي را پذيرفته است. مديرعامل اســتقالل از بيميلي شهباززاده براي ماندن گفته بود و خبر ديگر از اين باشــگاه، شــكايت از پروپژيچ بود كه پيشتر نامش را در ليست مازاد نوشــته بودند. بازي خداحافظي نكونام با پيراهن استقالل هم همچنان مبهم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.