دروازهبانها سر كالس بشرزاد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

كنفدراسيون فوتبال آسيا با ارســال نامهاي به فدراسيون فوتبــال ايران از تدريس جالل بشــرزاد در دوره مربيگري دروازهباني فوتبال آسيا خبر داد. اين دوره آموزشــي از 12 تا 15 شــهريور ماه امســال به ميزباني كواالالمپور برگزار ميشود. البته اين تجربه تازهاي براي بشرزاد 53 ساله نيست چرا كه او از خيلي وقت پيش بهعنوان مدرس كنفدراسيون فوتبال آسيا فعاليت ميكند. جالل بشــرزاد دوران بازيگــرياش را در تيمهاي پاس و ســايپا گذراند كه در ســالهاي 1372 و 1373 با اين تيم قهرمان ليگ و يك بار قهرمان جام حذفي شــد و با سايپا چهارمي در آسيا را هم تجربه كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.