مایه تیله

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

از طريــق همين تريبون اعالم ميكنيم كه ديگر در مورد شــهرآورد در آلمان مطلب نمينويسيم. به ما چه كه برگزار ميشود يا نميشود؟ ما هم مثل صدا و سيما دولتي هستيم و بايد حق پخش بگيريم. اگر به اين ستون مايه داديد، در موردش طنز مينويسيم. اگر مايه نداديد نمينويســيم. ســتون دولتي است، روزنامــه هم دولتي اســت. اين آقــاي مدير ما چه كــم دارد از آقاي مدير اونها؟ مــا خودمان از عادل فردوســي پور چه كم داريم؟ ايران ورزشي چه كم از الله شبدر دارد؟ چشــمها را بايد شست. مايهها را بايد گرفت. آگهي بايد گرفت. روزنامه خرج دارد. مايه بايد جور كرد. مايه را عشق است. هوا گرم شده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.