التزیو دست بردار نيست

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

کوریره دلواســپورت بهعنــوان یکي از معتبرتریــن روزنامههاي چاپ شــهر رم در ایتالیا امروز صفحه سوم خود را به گزارشهای تکمیلي از پروســه خرید سردار آزمون توسط باشــگاه التزیــو اختصاص داد و مدعي شــد این مهاجــم ایراني قطعا تا یــک هفته آینده بهعنــوان خرید رویایي باشــگاه به طرفداران بیانکوچلستي معرفي خواهد شد.

در گــزارش کوریره دلواســپورت آمده اســت: «نمایندگان باشــگاه التزیو در ادامه مذاکرات خود با باشــگاه روسي روبین کازان و مدیربرنامه ســردار آزمون یک گام دیگر به خرید مهاجم مليپوش ایراني نزدیک شــدند تا سیمونه اینزاگي نگرانيهایش براي انتخاب زوجي مناســب براي چیــرو ایموبیله در خط حمله التزیو از بین برود.»

ایــن روزنامه که بهعنــوان مرجع اصلي اخبار دو باشــگاه مطرح شــهر رم محســوب ميشــود در گزارش امروز صفحه ســوم خود نوشــت: «التزیو براي فصل آتي سري A روي استفاده از سیستم 3-5-2 نظر دارد و سیمونه اینزاگي بعــد از فــروش مهاجماني همچون جورجویچ و کیتابالده که در حال نهایي شدن انتقال به اینترمیالن هستند روي سردار براي تکمیل زوجي مرگبار در کنار ایموبیله مهاجم تیم ملــي ایتالیا نظر دارد؛ از همین رو ســران باشــگاه با بودجه مناسبي که در اختیار دارند، روي بازیکن 22 ســاله و آیندهدار ایراني زوم کرده و دســت از تالشهاي دامنــه دار براي انجام این خرید برنمي دارند.»

پافشــاري روزنامه معتبــري همچون کوریره دلواســپورت در خرید آزمون توسط التزیو ميتوانــد مهمترین اتفــاق و خبر این روزهاي فوتبال ایران باشد؛ چون سردار آزمون را در همین ســن کم در زمره بازیکنان بزرگ حاضر در یکي از معتبرتریــن لیگهاي اروپا قرار ميدهد. لیگي کــه پیش از این بازیکناني همچون رحمان رضایي و علي ســامره در آن حضور داشــته اند که به مصــاف قدرتهاي بزرگ ایتالیا رفتهاند. پوشیدن پیراهن التزیو ایتالیا قطعا ســردار را هم ردیف بــا بازیکنان بزرگ فوتبال ایران در انتقال به باشــگاههاي بزرگ اروپایي ميکند و حتي شاید معروفتر از آنها، چون صرف هزینهاي بالغ بر 18 میلیون یورو توســط باشــگاه ایتالیایي بــراي خرید آزمون او را گرانترین بازیکن این فصل فوتبال اروپا در میان آسیایيها خواهد کرد.

اگر ســردار آزمون راهي التزیــو ایتالیا شود و براي تیم دوم شــهر رم به میدان برود، ســومین بازیکن ایراني است که در سري آ در طول تاریخ تــوپ ميزند. پیــش از این علي سامره و رحمان رضایي سابقه حضور در لیگ ایتالیا را دارند. در واقع سامره راه را براي حضور ایرانيها در ایتالیا باز کرد. او در سال 81 به طور قرضي از اســتقالل راهي پروجا ایتالیا شــد تا اولین بازیکن تاریخ ایران در دســته برتر این کشــور باشد. دوران حضور ســامره در پروجا البته کوتاه مدت بود. او در 6 مسابقه براي تیم ایتالیایي به میدان رفت و نتوانســت بهعنوان مهاجم گلي براي تیمش به ثمر برساند. بعد از آن حضور کوتاه مدت هم سامره راهي الشعب امارات شــد و فوتبالش را در این کشــور ادامه داد. چندي بعد رحمان رضایي دیگر بازیکني بود که راهي سري آ شد. مدافع سابق تیم ملي بعد از حضور بلندمدت در ذوبآهن و نمایش خوب در این تیم راهي ســري آ شــد و او نیز پیراهن پروجا را برتــن کرد. حضور رضایي در لیگ ایتالیا اما مثل سامره کوتاه مدت نبود. او بعد از دو سال حضور در پروجا و انجام 38 بازي و زدن دو گل راهي مسینا شد و در لیگ دسته پایینتــر پیراهن این تیم را پوشــید. رضایي همراه با مسینا به دســته برتر ایتالیا نیز صعود کرد و در این دسته نیز براي این تیم به میدان رفت. او جمعا 108 بار پیراهن مســینا را برتن کرد و 2 گل به ثمر رساند.

ترك مســینا بعــد از 3 فصل بــا حضور رحمان در لیورنو همراه شد؛ رضایي در لیورنو البته درخشش قبل را نداشــت اما با این حال بعد از دو ســال با انجام 21 بــازي و زدن یک گل این تیــم را ترك کرد تا به دوران 6 ســاله حضورش در ســري آ پایان بدهد. حاال سردار آزمون در صورتي که به التزیــو ایتالیا ملحق شود، سومین بازیکن ایراني تاریخ است که در سري آ توپ ميزند. البته التزیو نسبت به همه تیمهایي که دو بازیکــن ایراني مذکور در آن توپ زدند، تیم سطح باالتري است و بي تردید حضور احتمالي مهاجم تیم ملي ایران در تیم دوم شهر رم اتفاق بزرگي محسوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.