ايساکوويت: دوست داريم يك بازي صدهزار نفري را ببینیم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

نماینــدگان کنفدراســیون فوتبال آســیا جهت بازدید از باشــگاه پرســپولیس در این باشگاه حاضر شده و با مدیران پرسپولیس به صحبت پرداختند.

مارســل ایســاکوویت یکــي از نماینــدگان کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از دیدار با مسووالن پرســپولیس در خصوص حضورش در این باشگاه گفت: «در ابتدا باید بگویم خیلي خوشحالیم که به باشگاه پرســپولیس آمدیم. این تیم، تیم مطرحي در فوتبال آسیا است و هواداران پرشوري دارد که معروف هستند. البته توقع ما از باشگاه پرسپولیس همینقدر بود. خوشــبختانه افــراد خوبي در این باشگاه کار ميکنند و مهمترین مساله این بود که ما با هم تبادلنظر خوبي داشتیم.» وي در پاسخ به این سوال که زیرساختهاي باشگاههاي ایراني نسبت به کشــورهاي دیگر در آسیا چقدر تفاوت دارد، اظهار داشت: «این بخشي از مســائل حرفهاي است که محرمانه اســت و ما نميتوانیم در خصوص آن صحبت کنیم. به هر حال ما نباید اطالعات باشــگاهها را به بیرون درز دهیم اما به طور کلي ميتوانم بگویم که ایران در زمینه باشــگاهي کشور برجســتهاي است. این موضوع در عملکرد تیم ملي ایران و باشگاههاي آن به خوبي حس ميشود.»

نماینده کنفدراسیون فوتبال آســیا اظهار داشت: «نکته برجستهاي در ایــن بین وجود دارد و آن اینکه افرادي که در باشــگاههاي ایراني کار ميکنند نسبت به برخي دیگر از کشورها کمتر دچار تغییر ميشوند و این مســاله کمک ميکند تا آنها بتوانند برنامههاي بلندمدت خود را اجرایي کنند. البته ما انتظار داریم و عالقهمند هســتیم که یک بازي را در حضور 100 هزار تماشاگر ببینیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.