بريزوفسكي: اين تیم، تیم ملي دوم ماست

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

والري بریزوفسکي سرمربي تیم امید قرقیزستان اعتقاد دارد که قرعه تیم امید ایران در رقابتهاي زیر 23 سال آسیا از تیم کشورش بهتر است. بریزوفسکي در نشست خبري قبل از دیدار با ایران در رقابتهاي زیر 23 سال آسیا عنوان کرد: از سرمربي ایران بابت صحبتهایش تشکر ميکنم. از فدراسیون فوتبال قرقیزستان هم براي حمایتهایش تشکر ميکنم. این تیم، تیم ملي دوم ماست. فشار االن باالست و همه در انتظار بازي هستند. مدت آمادگي مان به اندازه تیمهاي حریفان مان نبوده است.

وي ادامه داد: «براي اولین بار توانستیم در یک اردوي خارج از کشور در قطر شــرکت کنیم که نخستین بار بود چنین اتفاقي رخ داد. کل تیم آماده حضور در مسابقات هستند. امیدواریم تماشاگران بیایند و ورزشگاه را پر کنند.»

وي دربــاره حضور ایــران در جام جهاني جوانــان گفت: «تیم ایران سطح باالیي دارد.»

سرمربي قرقیزستان درباره قرعهکشــي مسابقات زیر 23 سال آسیا تاکید کرد: «قرعهکشــي به نفع تیم ما نبود. شــرایط ایــران و عمان در قرعهکشي خیلي بهتر از تیم ما است. به طور حتم تیم ایران ميتواند بازي ما با عمان را نگاه کند و با استراحت کامل به بازي آخر بیاید.»

بریزوفســکي همچنین گفت: «اکثر بازیکنان تیم ما متولد سال 97 میالدي هستند و این موضوع جواني تیم ما را نشان ميدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.