ايران – قرقیزستان با سوت اردني

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تیم داوري دیدار تیمهاي فوتبال امید ایران و امید قرقیزستان معرفي شــد. بر این اساس و با اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا، این بازي را احمد یاکوب ابراهیم، داور اردني سوت ميزند. همچنین عادل ناجي هموطن او و سامر بدر از لبنان کمکهاي او در این بازي هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.