مسير‌توکيو‌از ‌بيشكك‌می‌گذرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

امیدهاي ایران با تمام این مشکالت عصر امروز در اولین بازي خود در مرحله مقدماتي جام ملتهاي زیر 23 سال آسیا باید مقابل قرقیزستان صف آرایي كنند. جدالي كه با توجه به سه تیمي شدن این گروه از اهمیت باالیي در راه صعود برخوردار است

چهارشــنبه ،1396/4/28 مســابقات مقدماتي قهرماني اميدهاي آســيا، ورزشگاه عمرزاكوف بيشكك

بــاز هم طبق روال همه ســاله تيم اميد ايران بــا انبوهي از بحران و مشــكالت خود را بــراي موفقيت در اين رده ســني آســيا آمــاده كرد. عدم هماهنگــي تقويم برگزاري اين رقابتها با ليگهاي باشــگاهي در غرب قاره آسيا باعث شــد تا دود اين ناهماهنگي به چشــم اميدهاي ايران بــرود، چون برخي باشــگاهها از حق قانوني و طبيعي خود بهره بردند و مانع جدايــي بازيكنان جوان خود از تمرينات پيش فصل شدند.

بــا ايــن حــال اميرحســين پيرواني و مسووالن فدراسيون فوتبال بعد از رايزنيهاي مكرر اميدوار بودند تيم اميد با تركيبي كامل در بيشــكك به مصاف دو رقيــب نه چندان مطرح خود برود اما اســتقالل زيــر بار آزاد كردن چهار بازيكن دعوت شده به اردو نرفت تا با غيبت اين نفرات و همچنين عدم حضور نامهاي ديگر در ليســت ثبت نام شده براي ای اف سی در آخرين لحظه تنها دو بازيكن به فهرست اضافه شده و تيم اميد با 21 بازيكن در بيشــكك به مصاف رقبا برود. فهرستي كه باعث شــد تا پيرواني در چند پست كليدي با كمبود بازيكن روبهرو باشــد، بخصوص در پست دفاع مياني.

البتــه اردوي اميدهــا در بيشــكك قرقيزستان هم با مشكالت ديگري روبهرو بود، بخصوص در بحث سخت افزاري و زمينهاي تمرين. اميدهاي ايــران در اين چند روز كه در بيشــكك اردو زدند در زمينهايي تمرين كردند كه اصال كيفيت مناســبي نداشــت و باعث شد تا بازيكنان به سختي خواستههاي تاكتيكي و فني كادر فني را اجرا كنند. از آن بدتر اينكه ايــن زمينها درصد مصدوميتها را نيــز باال برد تا نگراني در ميان مربيان اميد ايران موج بزند.

اميدهاي ايران با تمام اين مشكالت عصر امروز در اولين بازي خود در مرحله مقدماتي جام ملتهاي زير 23 ســال آسيا بايد مقابل قرقيزســتان صف آرايي كننــد. جدالي كه با توجه به ســه تيمي شدن اين گروه از اهميت بااليي در راه صعود برخوردار است. از همين رو ديروز آخرين جلســه تمريني اين تيم در بيشكك برگزار شــد تا پيرواني تركيب اصلي خود را معرفي كند.

بــه نظر ميرســد اميرحســين پيرواني بازيكنان تركيب اصلي خود را انتخاب كرده، البته با مشــكالت فراوان. نيما ميرزازاد بخت بااليــي دارد تــا دروازهبان تيم اميد باشــد. دروازهباني كه در جام جهاني هم دو بار بازي كرد و البتــه چندان هم موفق ظاهر نشــد. شــهاب عادلي هم در اردوي تيم اميد حضور دارد. دروازهبــان نفت تهران كه در ليگ برتر هم يك بار بازي كرده است.

براي آرايش بازيكنان خط دفاع، پيرواني دغدغههاي فراواني دارد. عارف غالمي در اردو حضور ندارد. مجيد حسيني هم با نظر باشگاه اســتقالل به قرقيزستان نرفت تا در تمرينات اين باشــگاه حضور داشــته باشــد. با توجه به آســيب ديدگي هادي محمــدي (مدافع تراكتورســازي ) اين باشــگاه با حضور عارف آغاســي در تيم اميد مخالفت كرد تا پيرواني بماند و نيما طاهري كه عضو باشگاه ذوبآهن است و در جام جهاني نيز سابقه بازي دارد.

براي انتخاب زوج طاهري، پيرواني شايد مجبور شود از ســينا خادم پور استفاده كند. هافبك دفاعي نفت تهران كه بهترين انتخاب براي بازي در پســت دفاع مركزي اســت. در دفاع راســت پيرواني دغدغــهاي ندارد. علي شهســواري از گل گهر در اين پســت حضور دارد. ضمن اينكه صادق محرمي از پرسپوليس هم با توجه به حضور شهســواري شايد يك پســت جلو برود و در نقش بال راســت بازي كند. دفاع چپ تيم اميد مهران درخشان مهر خواهد بود. مركز خط مياني نيز با اســتفاده از زوج ميالد ســرلك و محمد ســلطاني مهر تشكيل خواهد شد. سرلك عضو سپاهان است و ســابقه دو، ســه فصل بازي در ليگ برتر را داراســت. ســلطاني مهر هم در سايپا حضور دارد و همراه اين تيم دو فصل در ليگ برتر به ميدان رفته است.

كمي جلوتر از ســلطاني مهر و ســرلك، رضا شكاري حضور خواهد داشت. هافبك 19 سالهاي كه به روســتوف رفته تا پيراهن اين تيم در ليگ روســيه را بر تــن كند. پيرواني اميد بســياري به بازيسازي شكاري دارد تا او تك مهاجم تيم اميد كه احتماال امير روستايي خواهد بود را در موقعيت گل قرار بدهد.

در سمت راســت خط مياني و هجومي صادق محرمي به ميــدان خواهد رفت. براي ســمت چپ هم پيرواني ابتدا روي علي قلي زاده نظر دارد و ســپس ابوالفضل رزاقپور كه در جام جهاني بازي كرده و به تازگي پيراهن پيكان را پوشيده. اين تركيب تيم اميد ايران براي بــازي مقابل قرقيزســتان خواهد بود. البته شــايد تغييراتــي در آن بهوجود بيايد اما پيروانــي روي اين 11 بازيكن نظر دارد تا تركيب تيم اميد را تشكيل بدهند.

اميــد ايــران بــراي موفقيــت مقابــل قرقيزســتان، بــا تمــام مشــكالت پيش رو اميد فراواني دارد و ميكوشــد تــا در بازي اول برنــده باشــد. موفقيتــي كــه ميتواند فوتبالدوســتان ايراني را اميدوار كند. اميدوار به اينكه تيم اميد پس از ســالها، نتايج قابل قبولي را رقــم بزند و بتواند بهعنوان قهرماني آسيا برسد.

امیدهاي ایران با تمام مشکالت ریز و درشت خود، در اولین بازي در مرحله مقدماتي جام ملتهاي زیر 23 سال آسیا باید مقابل قرقیزستان صف آرایي كنند. جدالي كه با توجه به سه تیمي شدن این گروه از اهمیت باالیي در راه صعود برخوردار است. امید ایران براي موفقیت مقابل قرقیزستان امید فراواني دارد و ميكوشد تا در بازي اول برنده باشد. موفقیتي كه ميتواند فوتبالدوستان ایراني را امیدوار كند. امیدوار به اینکه تیم امید پس از سالها، نتایج قابل قبولي را رقم بزند و بتواند بهعنوان قهرماني آسیا برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.