پيرواني: زمين تمرين ما پر از چاله است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرمربي تيــم اميد ايران ضمــن گاليه از زمين تمريــن تيم خود در قرقيزســتان اعالم كرد هدفش از حضور در اين مسابقات آمادهسازي جوانان براي آينده اســت. اميرحســين پيرواني در نشســت خبري تيمش قبل از ديدار با قرقيزســتان حضور يافت و صحبتهايــي انجام داد. او ابتدا از مردم قرقيزســتان تشــكر ميكند: «قبل از هر چيز از كنفدراسيون فوتبال آسيا، مردم قرقيزستان و مسووالن برگزاري اين رقابتها تشكر ميكنم. تيم من از نظر فني و ذهني در بهترين شــرايط ممكن قرار دارد، چون با تمام توان كار كردهايم. اميدوارم بهترين عملكردمان را داشــته باشيم. براي مربيان عمان و قرقيزســتان آرزوي موفقيت دارم.» پيرواني صحبتهايش را اينگونه ادامه ميدهــد: «بازيكنان ما جوان اما باتجربه هســتند، چون دو ماه قبل در جام جهاني جوانان شركت كردند. اكثر بازيكنان تيم اميد ايران 20 ساله هستند. مــا اين تيم را بــراي بازيهاي المپيك آماده ميكنيم تا آن زمان در ســن قانوني حضور داشته باشــند.» پيرواني معتقد است پيشرفتهاي ايران در فوتبال آسيا اعتماد به نفس تيم اميد را باال برده: «خوشــحالم كه فوتبال در قاره آســيا در حال پيشــرفت است. اين اتفاق در ايران رخ داده اســت. تيمهاي ما به جام جهاني رفتهاند. فوتســال ما سوم جهان شده اســت. در رده بندي فيفا در رده نخست قرار داريم. همين پيشــرفتها اســت كه به ما اعتمــاد به نفــس داده تا با تيم زير 21 ســال در اين مســابقات حاضر شــويم. براي آينده و پيشــرفت فوتبال بازي ميكنيم.» پيرواني به انتقاد از زمين تمرين قرقيزســتان ميپردازد: «ما در ايران به خوبي آماده شــديم. ليگ ايران ليگ جذابي است. ما تعامل كرديم و بازيكنان را در اختيار گرفتيم اما متاسفانه زميني كه در آن تمرين كرديم شــرايط خوبي حتي براي راه رفتن نداشــت. در كنار زمين ما برخي افراد داشــتند با بيل چالهها را پر ميكردند. به هر حال نميخواستم در اين باره حرف بزنم ولي چون سوال كرديد پاسخ دادم. همه بازيكنان من حرفهاي هستند. آســيب ديدگي در حين بازي طبيعي است و در همه مسابقات رخ ميدهــد اما نميتوانم به همكارانم در ايران بگويــم چون زمين تمريني در قرقيزســتان چاله داشته است بازيكن آنها آســيب ديده است. پذيرفتن اين خيلي سخت اســت. بهتر اســت براي زمين فكري كرد.» سعيد عزتاللهي از جمله بازيكنان تيم ملي ايران اســت كه ميتوانست در تيم اميد نيز بازي كند. پيروانــي درباره دليل دعوت نكردن از عزت اللهي ميگويد: «تيمي كه اينجا هســت در غياب ســتارههاي تيم ملي و همچنين بازيكني نظير اميد نورافكن كه در جام جهاني حضور داشته است به ميدان ميرود. بازيكنان ما زير 20 ســال هستند و دليل اين مساله هم اين است كه به آينده و المپيك فكر ميكنيم. ضمن اينكه عزت اللهي در اروپا بازي ميكند و صورت خوشي نداشت او را به اين مسابقات بياوريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.