موفقيت قطبي در ليگ چين

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شــیجیاژونگ با هدایت افشــین قطبي موفق شد در بــازي هفته هجدهــم برابر میجوهــاكا به بــرد یک بر صفر خارج از خانه رســیده و نیمفصــل دوم را با پیروزي آغاز كند. نتیجهاي كه باعث شــد تا شــیجیاژونگ با 31 امتیاز در رده ششــم لیگ دسته اول چین قرار بگیرد و فاصله خود را با تیمهاي باالي جدول كمتر كند.

شاگردان افشین قطبي در حالي موفق شــدند با تک گل دقیقه 78 شــنگ گو به این برد ارزشمند برسند كه از دقیقه 62 با اخراج شائشونگ فن 10 نفره شده بودند و زیر بار فشار حمالت میزبان قرار داشــتند اما در نهایت با سه امتیاز زمین را ترك كردند تا افشین قطبي نیمفصل دوم را با اقتدار آغاز كند.

ســرمربي ایرانــي شــیجیاژونگ در واكنش به این برد گفت: «بازي ســخت و دشواري بود اما خوشحالم همه تیم به این شــخصیت رسیدند كه در لحظات دشوار هم ميتوانند بــه هدفي كه دارنــد، برســند و كار را به زیبایي تمام كنند.»

باشــگاه چیني كه جزو تیمهاي سرشــناس حاضر در لیگ دســته اول اســت حاال براي رســیدن به جمع تیمهاي بــاالي جدول از هر زمان دیگــري امیدوارتر به نظر ميرسد، چون یک بازي عقب افتاده هم پیش رو دارد و برتــري در آن ميتواند این تیم را در جمع سه تیم باالي جدول قرار بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.