همهدرانتظاركیروش،كیروشمنتظرقرعهكشی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ملي فوتبال ايران در اولين ديدار تداركاتي خود براي آمادهســازي پيش از رقابتهاي جام جهاني 2018 روسيه 10 اكتبر ‪18( 2017‬ مهرماه )96 با روســيه ميزبان جام جهاني ديدار خواهد كرد.

دولت و وزارت ورزش و جوانان براي برگزاري بازيهــاي تداركاتي تيم ملي با تيمهاي مطرح دنيا اعالم حمايت كردهاند اما در اين زمينــه همه منتظر برنامههای كارلوس كیروش هستند.

اين در حالي اســت كه سرمربي تيم ملي بــراي برنامهريزي دقيــق در انتظار قرعهكشــی و گروهبنــدی جــام جهانی است كه قرعهكشــی اول دسامبر 2017 10( آذرماه )96 در شــهر مســكو برگزار خواهد شد و تيمها رقباي خود را خواهند شناخت.

با توجه به حضور نمايندگان تيمهاي صعود كــرده به جام جهانــي، هماهنگي بازي در محل قرعهكشــي ســادهتر از هر زمان ديگري خواهد بود.

همچنيــن مهــدي تــاج، رييــس فدراسيون فوتبال در راستاي برنامهريزي براي حضور موفق تيم ملي در جام جهاني 2018 روســيه جلســهاي را با اســحاق جهانگيري، معــاون اول رييس جمهوري برگزار كرده است.

جهانگيري در اين جلسه تأكيد كرده اســت از تمام ظرفيتها براي حمايت از تيم ملي و حضور موفــق در جام جهاني استفاده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.