برگزاريجلسهستادبرنامهريزيجامجهاني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مسوول ســتاد هماهنگي برنامهريزي جام جهانــي 2018 ميگويد بــا توجه به رابطــه خوب ايران و روســيه بايــد از اين ظرفيت براي برنامهريزي مناســب در جام جهاني اســتفاده كرد. حميدرضا آصفي در خصوص برگزاري نشســت ستاد هماهنگي و برنامهريــزي جام جهاني 2018 روســيه و انتخابش بهعنوان مســوول اين ســتاد، ميگويد: «اين اولين جلسه ستاد هماهنگي و برنامهريــزي جام جهاني 2018 روســيه بود. خوشــبختانه صعــود ايــران به جام جهاني بســيار زود قطعي شد و اين مساله فرصــت را به مــا داده تا براي يك ســال آينده برنامهريزي مناســبي داشته باشيم. بايد از تجريبات گذشــته استفاده كرد و از نقاط قوتي كه در گذشته بوده بهرهبرداري و آنهــا را تقويت كنيم. نقــاط ضعف را هم بايد مورد توجه قرار بدهيم و آنها را برطرف كنيم. در اين جلسه از ارگانها و نهادهايي كــه ميتوانند در برنامهريــزي موفق براي تيم ملي تأثيرگذار باشــند، دعوت كرديم. از وزارتخانههــاي مختلــف نمايندگاني در جلســه حضور داشــتند تا بتوانيم از همه ظرفيتها اســتفاده كنيم، به اين دليل كه شــرايط برگزاري جام جهاني در روسيه با جام جهاني برزيل متفاوت اســت. نزديك بودن روسيه به ايران باعث ميشود بتوانيم از ظرفيتهاي موجود بيشتر بهره ببريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.