شام به صرف جام

قرار اســت جمعه شب در تهران ســوپرجام فوتبال ايران بين قهرمان ليگ برتر و قهرمان جام حذفي برگزار شــود. نوشتيم قرار است چون متاسفانه در طول هفته گذشــته بارها درباره لغو اين بازي يا به تاخير افتادنش صحبت شده و خبرهاي ضد و نقيضي به گوش ميرسيد و حتي در زمان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســوپرجام البته جدا از داســتاني كــه اين بار برايش پيــش آمده، بي نظمتريــن و روي هواترين مسابقه و جامي است كه در فوتبال ايران داشتهايم. شايد باروكردني نباشد اما بناي برگزاري اين مسابقه و اهداي جام از سال 1384 گذاشته شد اما طي اين 12 ســال فقط 2 بار اين مســابقه برگزار شده ؛يك بار در همان ســال 84 بين فــوالد و صباباتري كه تيــم قهرمان جام حذفي يعني صبا با 4 گل فوالد را شكست داد و بار ديگر همين سال قبل كه ذوبآهن بهعنوان قهرمان جام حذفــي در وقتهاي اضافه و با نتيجه 4 بر 2 از ســد استقالل خوزستان بهعنوان قهرمــان فصل قبــل ليگ برتر عبور كــرد و جام را گرفت. ســازمان ليگ قصد دارد بــراي اولين بار در دو سال پياپي اين مسابقه را برگزار كند و طلسم بي نظميهاي سوپرجام رابشكند. با وجود تمام اتفاقات اخير و مســائلي كه موجب شد شــهرآورد سرخابي در آلمان با اين مســابقه تداخل پيدا كند، مسووالن ســازمان ليگ مصرند تا ســوپرجام در موعد مقرر برگزار شود چرا كه ديگر براي به تعويق انداختن اين مسابقه هم زمان ندارند.

در دو دوره برگزار شده از سوپرجام هر بار تيم قهرمان جام حذفي برنده بوده و جام را گرفته اما اين بار تيم قهرمان حذفي در شــرايط عجيب و غريبي روبــهروي قهرمان ليگ قرار ميگيرد و وضعيت فني و لجســتيكي دو تيم در آســتانه اين ديدار اصال با هم قابل مقايســه نيست. نفت تهران كه همچنان با مشكالت ناشــي از بحران مالك باشگاه مواجه است در كادر فنــي و كادر بازيكنان تغييــرات عمدهاي داشــته و با تيم جديدي پا به ميدان خواهد گذاشت كه براي بسياري از اهالي فوتبال ناشناخته است.

نفت بعــد از تغييــرات كادر فني كه بســيار طوالني شــد 4 هفته ديرتر از بقيــه تيمهاي ليگ برتــري تمريناتش را آغاز كرد و طبيعي اســت كه به لحاظ بدني و فني عقبتر از پرســپوليس و بقيه تيمهاي ليگ برتري باشد. اين مساله وقتي پررنگتر و جديتر خواهد شــد كه بدانيــم حدود 70 درصد بازيكنــان اين تيم نســبت به فصل گذشــته تغيير كردهاند و با وجود انجام ســه بــازي تداركاتي طبيعي است كه ناهماهنگيهايي در بين نفرات اين تيم ديده شــود. البته در راس كادر فنــي اين تيم علي كريمي حضــور دارد كه بــه تنهايي ميتواند تمام مشــكالت فني نفت را زير ســايه قرار دهــد و جذابيتهاي اين مسابقه را باال ببرد. هر چند كريمي در نخستين تجربه مربيگري رسمي خود كار بسيار دشواري خواهد داشت اما قرار گرفتــن او مقابل تيم محبوبش آن هم در گام اول ميتواند براي او و هواداران پرسپوليس لحظههاي ويژه و جذابي خلق كند.

اگر جمعه شب ورزشــگاه آزادي شاهد جمعيتي بيش از 50 هزار نفر باشد تقابل كريمي با پرسپوليس و پرسپوليسيها صحنههاي بديعي خلق خواهد كرد و اين بازي پيش فصل در ذهن او و دوستدارانش خواهد ماند. همچنين حضور افــرادي مثل عليرضا امامي فر، حميدرضا علي عسگري، پيام صادقيان و مهدي دغاغله كه همگي سابقه حضور در پرسپوليس را دارند ميتواند به جذابيتهاي اين ديدار بيفزايد و اين مســابقه حكم يك ديدار نســبتا خانوادگي را خواهد داشت كه البته وقتي پاي جام به ميان ميآيد حساســيتهاي الزم را پيدا خواهد كرد.

در جبهه پرسپوليس اما برخالف نفت همه آماده اين مســابقه هســتند و براي گرفتن جامي كه در پي پيروزي يك مســابقه به دست ميآيد تشنه و حريص به نظر ميرسند. از مصاحبههاي بازيكنان پرسپوليس طي هفته گذشــته مشخص بود كه آنها چقدر دوست دارند قبل از شــروع ليگ با بردن اين جام هم كارنامه خود و باشگاه را پربارتر كنند هم اينكه با روحيه خوب مهياي شروع فصل تازه باشند. آنها بعد از اردوي دوازده روزه در اوكراين و انجام ســه بازي تداركاتي براي اين مسابقه آماده هستند و بعد از بازگشت مصدومان عمده تيم شان شامل انصاري، كاميابي نيا و اميري تنها منشا را براي اين مسابقه در اختيار نخواهند داشت.

طبيعتا پرســپوليس براي جامي كه با بردن يك بازي به دســت ميآيد خيز برداشته و از حاال بسياري اين تيم را روي كاغذ برنده ســوپرجام ميدانند. برانكو هــم بارهــا گفته يكــي از اهداف ايــن فصلش بردن ســوپرجام اســت كه در واقع ميتواند مقدمهاي براي موفقيتهاي بعدي پرسپوليس باشد.

اگر فرداشب ورزشگاه آزادي شاهد جمعيتي بيش از 50 هزار نفر باشد تقابل كريمي با پرسپوليس و پرسپوليسيها صحنههاي بديعي خلق خواهد كرد و اين بازي پيش فصل در ذهن او و دوستدارانش خواهد ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.