حذف از ليگ قهرمانان و احتمال محروميت باشگاهها و فدراسيون فوتبال

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

فايننشــال تريبون در گزارشــي به موضــوع فرار مالياتي دو باشــگاه پرطرفدار ايراني و ورود بازرسان ای اف سی به اين پرونده پرداخته و تاكيد كرده كه اين موضوع ميتواند دردســرهاي فراواني براي فوتبال باشــگاهي ايران بخصوص پرســپوليس و استقالل ايجاد كند. كنفدراسيون فوتبال آسيا اين هفته خبري نگران كننده براي اهالي فوتبال ايران داشــت. بازرسان اين نهاد قرار اســت وارد ايران شوند تا جســتوجوي دقيقي از اسناد و مدارك دو باشــگاه بزرگ ايراني يعني پرسپوليس و استقالل داشته باشند كه عمده تمركز آنها مربوط به بدهيهاي گسترده دو باشگاه است.

ای اف سی تاكيد كرده كه باشگاههاي فوتبال نبايد بدهي عقب افتاده داشته باشــند. در غير اين صورت حق شركت در ليگ قهرمانان آسيا را نخواهند داشت. اين چيزي بود كه تاكنون باشــگاههاي ايراني توانســتهاند خود را از آن پنهان و از محروميت فرار كنند و خودشــان را باشگاههاي سودده به ای اف سی نشــان دهند. اكنون اقدام جديد كنفدراســيون فوتبال آسيا كار باشگاههاي ايراني را ســخت خواهد كرد، چرا كه قرار اســت بدهيهاي مالياتي اين دو باشگاه نيز به دقت مورد بررسي قرار گيرد.

نكته مهم اين اســت كه شفافيت در تيمهاي باشــگاهي ايران در زمينه پرداخت ماليات حلقه مفقوده اســت. تنها چيزي كه مــا ميدانيم اين است كه حســاب بانكيهاي دو باشگاه استقالل و پرسپوليس در گذشته چندين بار مسدود شده كه اغلب نيز به خاطر بدهي به اداره ماليات ايران بوده اســت. بدهي كه تخمين زده ميشــود بين 100 تا 150 ميليارد ريال است. خيلي بعيد به نظر ميرسد كه اين دو باشگاه توانسته باشند تا االن اين بدهي كالن خود را پرداخت كرده باشند.

اخيرا عليرضا منصوريان، سرمربي استقالل متوجه شد كه نميتواند از كشور خارج شود. همچنين علي دايي، بازيكن سابق پرسپوليس كه سرمربي فعلي سايپا نيز هست چندين بار با مســووالن باشگاه پرسپوليس براي پرداخت ماليات خود به مشكل بر خورده است.

قسمت عمده مشــكالت درباره پرداخت ماليات مربوط به گذشته ميشود. جايي كه دو باشــگاه تمايل دارند با جذب بازيكنــان و مربيان معروف هواداران شــان را خوشــحال كنند و توافق ميكنند كه ماليات آنها را نيز بپردازند. در اين صورت بازيكن و مربي مســووليت پرداخت ماليات را به باشــگاه واگذار ميكند كه اين مســاله خود باعث ميشــود اصل پرداخت ماليات كه مختص به بازيكن و مربي اســت زير ســوال برود. بازيكنان و مربيان اغلب ادعــا ميكنند كه تمام مبلغ قراردادشــان را دريافت نكردهاند، ولي بايد ماليات آن را پرداخت كنند. آنها معتقدند كه پرداخت ماليات بايد بر مبناي حقوقي باشــد كه دريافت ميكنند نه رقم قراردادي كه نوشته ميشود.

با ورود بازرسان كنفدراسيون فوتبال آسيا به موضوع فرار مالياتي باشگاههاي ايراني مشــكالت و محروميتهاي بسياري متوجه فوتبال باشگاهي كشور خواهد شد. موضوعي كه به زخم كهنه فوتبال ايران تبديل شده و به نظر ميرسد پيش از اين بايد سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال تدابير اجرايي براي حل اين معضل را به كار ميگرفتند تا اكنون با ضرباالجل ای اف سی نگران تبعات سنگين احتمالي اين بازرســيها نباشيم. پيش از اين باشــگاههايی مثل تراكتورسازي و استقالل مشــمول محروميتهاي كنفدراســيون فوتبال آســيا شــدند و به همين جهت فدراسيون فوتبال آيين نامههايی را در اين باره ابالغ كرد اما تحت فشار باشگاهها از همه قوانيني كه براي رفع مشــكل مالي باشــگاهها و برطرف كردن بدهي آنها وضع كرده بود، عدول كرد و مجددا همان روال گذشته پيگيري شد. حاال با حضور بازرســان كنفدراسيون فوتبال آســيا و بخصوص بررسي موضوع مالي باشگاهها و پرداختن به فرار مالياتي كه همواره براي بازيكنان حتي در ســطح ملي مشكالت زيادي به وجود آورده، به نظر ميرسد فدراسيون فوتبال هم يك پاي قضيه باشد و رو شدن همه مشكالت مالياتي و بدهي باشگاهها احتماال براي فدراسيون فوتبال هم مشــكالت و محروميتهايي را داشــته باشد. هر چند هيچ كس راضي به اين محروميتها حتي در ســطح باشگاهها هم نيست اما اراده مسووالن كنفدراسيون فوتبال آســيا در نهايت به نفع فوتبال كشورمان خواهد شد و اين احتمال وجود دارد كه فدراسيون فوتبال با پشتگرمي به حمايت كنفدراسيون فوتبال آسيا بتواند به طور جدي دســتورالعملهاي اجرايي براي رفع اين مشكالت صادر كند. اين را هم بايد گفت در صورتي كه بازرســان كنفدراسيون فوتبال در موضوع سوددهي باشــگاهها اصرار به شفافسازی داشته باشــند، قطعا اين موضوع به ضرر فوتبال كشورمان بخصوص باشگاهي مثل پرسپوليس خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.