كلهر:پرسپوليسبايكمهاجمبازيكند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمــود كلهر درباره بازي ســوپرجام ميگويد: «پرسپوليس بسيار خوب يارگيري كــرده و نقاط ضعفش را هم بر طرف كرده. اين تيم ديگر در برخي پســتها مثل دفاع مياني كمبود بازيكن ندارد و آنطور نيســت كه مثــل بازي با ذوبآهن و اســتقالل در فصل گذشته از غيبت نفراتي مثل بيرانوند و كاميابي نيا ضربه بخورد.»

وي ادامــه ميدهــد: «نفت شــرايط ايدهآلي ندارد و مطمئنا علي كريمي ريسك كرده كه هدايت اين تيم را پذيرفته اســت. البته كريمي هوش بااليي دارد و از آنجايي كه تيمش را دير جمــع كرده به زمان نياز دارد. به نظرم اگر شــرايط مالكيت باشگاه مشخص شود و كريمي بازيكنان مد نظرش را جذب كند در نيمفصــل دوم تيم خوبي خواهد ســاخت.» كلهر درباره غيبت منشا و ناآماده بودن طارمــي و اميري كه منجر به تغييراتي در تركيب پرسپوليس ميشود، ميگويــد: «بــه نظرم طارمي بــا اينكه در تمرين تيم نبــوده اما خودش تمرين كرده و تركيب عليپور – طارمــي ميتواند براي اين بازي موثر باشد. يا اگر برانكو تشخيص ميدهد كه طارمي آماده نيست ميتواند از اين بازيكن يا اميري در يك نيمه اســتفاده كند.» هافبك ســابق پرسپوليس ميگويد: «با توجه به مهرههايي كه پرســپوليس در اختيــار دارد، امكان اســتفاده از سيســتم 4-2-3-1 هــم وجود دارد و خوشــبختانه برانكو ابزار الزم براي اين سيستم را هم در اختيار دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.