عبدي: بايد ديد نفت مهياي بازي ميشود؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حسين عبدي درباره بازي سوپرجام بين پرســپوليس و نفت ميگويد: «فكر نميكنم نفت با شــرايطي كه دارد براي پرسپوليس خطرناك باشــد و اين تيم كار نسبتا راحتي خواهد داشت. در واقع چيزي كه در اين بازي مورد توجه خواهد بود شرايط تيم نفت است چون پرسپوليس وضعيت با ثباتي دارد و بعد از اينكه در اوكراين تمريناتش را انجام داده، مهياي اين مســابقه است.» عبدي ميگويد: «متاســفانه باشــگاه نفت هنوز نتوانســته مالكيت باشــگاهش را مشخص كند و همه چيز اين باشگاه در هالهاي از ابهام قرار دارد. بايد ديد تا روز بازي نفت ميتواند شــايعاتي را كه در مورد اين تيــم وجود دارد جمع و جور كنــد و مهياي بازي شــود يا وضعيت اين تيم در همــان بالتكليفي ميماند.» وي درباره غيبت منشــا و ناآمــاده بودن اميري و طارمــي ميگويد: «به نظرم پرســپوليس در خــط حمله به انــدازه كافي بازيكن دارد و ميتواند تغييــرات الزم را به وجود بياورد. ميتــوان در خط هافبــك و حمله بازيكنان را جابهجا كرد و به تركيب مناســبي رسيد ضمن اينكه با توجه به حفظ استخوان بندي تيمي پرســپوليس مقابل نفت كار ســختي نخواهد داشــت.» مربي ســابق پرسپوليس درباره احتمال موفقيت پرسپوليس در ليگ برتــر هم ميگويد: «بســتگي دارد به اينكه كار را چطــور آغاز كنند و پيــش ببرند. در هفتههاي اول شناختي نســبت به حريفان وجود ندارد. فوالد هم در هفته اول دســت و پا بسته نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.