علوانزاده هافبك چپ زوج نعمتي - عليپور در خط حمله

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرســپوليس در حالــي به مصاف نفــت خواهــد رفت كه طبيعي اســت برانكو براي گرفتن ســوپرجام با تركيب اصلي به ميــدان برود و ضمــن اينكه دنبال كســب يك جــام و اضافه كردن آن بــه ويترين باشــگاه باشــد از اين بــازي بهعنــوان آخريــن محك جدي قبــل از ديدار با فوالد نگاه كند. طبيعي است كه ســرخها با همان تركيب بازي آخرشان مقابل اســتال به مصاف نفت برونــد اما بيماري منشــا و غيبت او در اين مســابقه ابهاماتي را به وجود آورده است. محتملترين تركيب براي بازي با نفت اين اســت كه بيرانوند، سيدجالل، خليل زاده، انصاري، ماهيني، ربيع خواه، مسلمان، احمدزاده، علوانزاده، نعمتي و عليپور در تركيب اصلي قرار بگيرند.

در ايــن تركيــب علــوانزاده به پســت هافبك چپ آمده و نعمتي يك خط جلوتر خواهد رفت تا جاي منشــا را در تركيــب اصلي بگيــرد. هر چند گمانهزنیهايــي مبني بــر بازي كردن طارمي وجود دارد اما بازي كردن او در تركيب اصلي كامال غير منطقي اســت و شــايد دقايقي كوتاه به او ميدان داده شود. در پست هافبك دفاعي هم ربيع خــواه در تمام بازيهــاي تداركاتي در تركيب اصلي بوده اما شايد هم كاميابي نيا جاي او را بگيــرد. حضور اميري در پســت هافبك چپ و مصلــح در دفاع چپ شــايد تغييراتي باشد كه در نيمه دوم اتفاق بيفتد. البته با توجه به اينكه اميري تازه آماده شــده شــانس كمي براي بــازي دارد اما نفراتي مثل مصلح، طاهرخاني و حتي رادوشــوويچ شانس بازي داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.