پرسپوليس پيراهن جديد ندارد؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

فصل قبل با كلي سر و صدا و حاشيه باشگاه پرسپوليس با شركت جيووا ايتاليا قرارداد بست اما بدون رونمايي از البسه جديدش و بــدون برگزاري مراســمي لباسهاي اين شــركت را به تن كرد كه البته اين همكاري نيمفصل بيشتر ادامه نيافت. پرسپوليس قبل از نيمفصل دوم با شركت خوما اســپانيا قرارداد بست و ايــن همكاري براي فصــل پيش رو هم ادامه خواهد داشــت اما به نظر ميرسد خبري از مراســم و جشــن رونمايي از البسه جديد نيســت. در واقع اينطور به نظر ميرســد كه اصال لبــاس جديدي براي فصل تازه طراحي نشــده يا حداقل تا االن اينگونه بوده است.

شــايد اگر قــرار بود پرســپوليس لباسهاي جديدي داشته باشد در بازي شنبه شب ســوپرجام به تن ميكرد اما فعال كه طرح جديدي در كار نيست. اين اتفاق در حالــي رخ ميدهد كه معموال باشــگاههاي بــزرگ هر ســاله با طرح جديدي در البســه خود وارد فصل تازه ميشــوند و اين مســاله براي هواداران شــان جذابيت زيادي دارد اما در يكي از مهمترين تيمهاي آســيا خبري از لباس جديد و جشن لباس نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.