خوردبين: همه مقابل ما انگيزه دارند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمودخوردبيــن در واكنــش به اين مســاله كه بازيكنــان نفت تهــران آماده نيســتند و پرســپوليس راحــت ميتواند قهرمان سوپرجام شــود، گفت: «نميشود االن ايــن حرفهــا را زد. بازيكنان وقتي داخــل زميــن ميآيند با انگيــزه زياد كار ميكنند. همه بازيكنان مقابل پرســپوليس انگيزه دارند. همه چيز در زمين مشــخص ميشــود. بازيكنان ما هميشــه براي برد و خوشحال كردن هواداران به زمين ميروند. فصل پركاري داريم و اميدواريم كه بتوانيم با پيــروزي مقابــل نفت تهــران، قهرمان سوپرجام شويم. بازيكنان خوبي هم جذب كرديم و به تعداد كافي بازيكن داريم.»

سرپرســت تيــم پرســپوليس پس از مواجه شــدن با ســوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه علي كريمي شــما را دوست دارد؛ چــه نظري در اين مورد داريد، گفت: «من هم كريمي را دوســت دارم و براي او آرزوي موفقيت ميكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.