طاهري: دنبال جام دوم هستيم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

برانكو ايوانكوويچ ديــروز با حضور در محل باشــگاه، با علي اكبر طاهري تشكيل جلســه داد كه در اين نشست، دو طرف به بررسي شرايط و برنامههاي تيم پرداختند.

گفتني اســت در اين جلسه سرمربي سرخپوشــان از شــرايط اردوي اوكراين و دستيابي به اهداف تعيين شده ابراز رضايت كــرد. در ادامه ايــن نشســت، برنامهها و اقدامات مورد نياز تا بازي سوپر جام، شروع رقابتهاي ليگ برتر و ليگ قهرمانان آسيا را مورد بررسي و هماهنگي قرار دادند. علي اكبر طاهــري در پايان اين جلســه گفت: «پرســپوليس با تمام توان خــود را براي بازي سوپر جام آماده ميكند و ميخواهيم بــا حضور هــواداران كه به تيــم ما قدرت ميدهند، دومين جام را در سال 96 بگيريم و فصل جديد را با اين شرايط آغاز كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.