برانكو در صدر مربيان ايران

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در تازهتريــن رده بنــدي مربيان باشــگاههاي دنيا برانكــو ايوانكوويچ با حضــور در رده 157 توانســت عنوان بهتريــن مربي شــاغل در ليــگ برتر فوتبال ايران را از آن خود كند. در اين رده بندي كه زينالدين زيدان سرمربي رئال مادريد همچنان رتبه نخســت را در اختيــار دارد، عليرضــا منصوريان بــا حضــور در رتبــه 161 پايينتر از سرمربي پرســپوليس بهعنوان بهترين مربي ايراني شناخته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.