سروش در باشگاه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســروش رفيعي كه صبــح ديروز در باشگاه پرسپوليس حاضر شده بود، پس از صحبت با مسووالن اين باشگاه، مدارك الزم براي صــدور كارت مجوز بــازی خود را از سرخپوشــان دريافت كرد. ســروش رفيعي ديروز به شــيراز رفت و امروز عازم قطر خواهد شــد تا در تمرينات تيم الخور قطر حضور پيدا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.