موفقها، هرگز پیر نمیشوند

در میان شروطی که در آیین نامه جدید احراز شرایط داوطلبان ریاست فدراسیونهای ورزشی آمده، یکی هم سن متقاضیان است. چوب خط تازهای که در این ارتباط تعیین شده، این است که روسا از این پس میتوانند حداکثر 70 سال سن داشته باشند و هر چند منعی برای ادامه ریاست افراد با

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

شرط بگذار و رعایت نکن معموال ورزش ايران استاد در برقراری اين شروط و سپس رعايت نكردن آن است. بالفاصله اســتثنايی پيــدا میكنند و حكم صادر میشــود كه به خاطر شــرايط ويژه فــالن ورزش و قابليتهــای متفاوت فالن فرد، حضور يك آدم ناقض شــروط هم در راس يك فدراســيون ايرادی ندارد و چون فدراســيون فوتبال تابع فيفا اســت و فيفا بركناری هر رييس فدراســيون را خارج از عرف عملكرد مجمع قبول ندارد و شــائبه دخالــت سياســت را در آن وارد میكند، سالها با كسب مجوز ويژه از دولت به علی كفاشيان مجال دادند كه در عين بازنشسته و دو (و شــايد هم چند) شغله بودن رييس فدراسيون فوتبال بماند. اگر اقدام خلقالساعهای در راه

نباشد... بنابر ايــن اگر از اين تبصرههــای ويژه يا اقدامات خلقالســاعه ديگری صــورت نپذيرد، امثال مصطفی ميرســليم تازه 70 ســاله شده، محمود مشحون 76 ســاله و احمد ناطق نوری 80 ســاله در حال گذراندن واپســين ماهها و سالهای رياست خود در فدراسيونهای نجات غريق، بسكتبال و بوكس هستند و پس از اتمام آن بايد شــال و كاله كننــد و بروند. دور جديد انتخابات فدراســيون نجات غريق همين امسال اســت و در نتيجه ميرســليم بايد زودتر از بقيه خداحافظی كند. از رياست ناطق در بوكس يك ســال بيشتر نمانده اســت زيرا در سال 1393 رياســتش برای چهار ســال ديگر تمديد شــد ولی مشــحون چون دو سال پيش از نو مرد اول اجرايی بسكتبال شد تا سال 1398 فرجه دارد.

فیزیولوژیک یا شناسنامهای؟ بايد پرســيد ســن را بر اســاس چه موازينی تشــخيص میدهند؟ بهتر است بپرســيم آيا بايد به ســن شناســنامهای افراد رجوع كرد يا ســن فيزيولوژيك آنها؟ در جوامــع مختلــف داريم بیشــمار 50 ســالههايی كه به داليل مختلف مثل 70 سالهها نشــان میدهند و كم توان و غير پويــا و نااميد جلوه می كننــد و در نقطه مقابل داريم 75 يا 80 سالههايی كه بسيار فرز و زرنگند و ذهن هوشيارشان را حفظ كردهاند و هر دقيقه به ســمت و ســويی متفاوت میچرخند و جوشــش زندگی در آنها چشــمگير است و در كارشان موفقند. در نتيجــه تعيين حد نصاب ســنی برای روســای فدراسيونهای ورزشــی اقدامی عقاليــی نبوده و اصوال ذات ورزش، ســن و ســال را رد میكند و ورزش سرشــار از استثناها اســت و در غير اين صورت لوتار ماتيــوس آلمانــی تا 40 ســالگی فوتبال حرفــهای را در اوج آن بــازی نمیكرد و راجر فدرر سوييسی و 36 ساله همين چند روز پيــش ويمبلدون معتبرترين تورنمنت دنيــای تنيس را برای هشــتمين بار فتح نمیكرد و ركورددار تاريخ تنيس نمیشد و در نهادهای مختلــف جهانی ورزش هم امثــال تاماش آيان پيــر (در وزنهبرداری) ســكاندار نمیبودند و سپ بالتر سوييسی را رسوايیهای مالی وی از رياست فوتبال دنيا بركنار كرد و نه 80 ساله بودن وی.

شرط کارآمد شدن ورزش ايران برای بهتر و جوانتر شدن بــه افكار جوانتر نيــاز دارد و نه پيكرهای لزوما جوانتر و كم سن و سالتر.

يك رييس فدراسيون 71 يا 73 ساله و حتی 77 ساله هم در صورتی كه افكاری رسا و به روز و كارآمد داشته باشد، میتواند ورزش محوله به وی را بچرخاند و میتوان با گذاشتن دستيارانی جوان برای وی بازوهای اجرايی او را پرشورتر و پرتوانتر كرد.

البته ارجح اين اســت كــه در صورت امكان ســن روسای فدراســيونها هم كم باشــد و چه چيزی بهتر از داشتن روسايی كه در عين جوانی ايدههای بزرگی داشــته باشــند اما در شــرايطی كــه جوانان برای كارآزموده شــدن به گذر زمــان نياز دارند طلبيدن برترين تجربيــات از آنها منصفانه نيســت و جوانان كارآزموده نمیشوند مگر اينكه زمان بر آنها سپری شود.

آنهایی که پشیمان شدند اصوال مشكل بسياری از فدراسيونها و ورزشها نه نداشــتن يك رييس جوان بلكه بیبهره بودن از افــكار صحيح و راهكارهای موثر است و چه بسيار فدراسيونهايی كه بر طبق آرای مجمع خود يا پيشتر بر اســاس انتصابهای ســازمان تربيت بدنی (و وزارت ورزش فعلی) صاحب روسايی بالنسبه جوان يا حداكثر 45 يا 50 ســاله شدند اما آبی از آنها گرم نشــد و پيشرفتی حاصل نيامد و از آمدن آن روسا پشيمان شدند. اگر قرار است شرطی برای روســای فدراسيونها گذاشته شــود آن شرط برنامه داشــتن و بهرهگيری از اتــاق فكرهای فــوق و ريختن طرحهای كوتــاه، ميــان و بلند مدت بــرای گرداندن ورزشهايشــان اســت. با جوانتــر كردن اجباری و شناسنامهای روسای فدراسيونها، آن فدراســيونها و ورزشها لزوما جوانتر و موفقتر نمیشوند و از قضا اگر امثال رسول خــادم را ناديــده بگيريم اكثريت روســای فدراسيونهای موفق در 4 دهه اخير مردانی بودهاند كه كمتر از 60 ســال نداشــتهاند و يزدانیخرم در گذشته نزديك و دو دوره اول رياست مشحون (و نه دوره فعلی) نمونههای روشــن اين قضيهاند. میتــوان مثل مجيد كيهانی، جوانی در آســتانه ميانسالی بود و در عين حال در گرداندن دو و ميدانی موفق بود اما اگر اصل و امور رايج و موارد حاكم را شــرط بگذاريم و استثناها را وارد محاسبات خود نكنيم، رياســتهای موفق و نمونه در فدراســيونهای ورزشــی معموال از افرادی جوان سر نزده است.

یک نمونه کمنظیر محمــود خســرویوفا رييــس بیرقيب و محبوب و كاربلد فدراسيون ورزشهای جانبازان و معلوالن بهترين نمونه است. آيا بهتر از او برای اين رشته سراغ داريد و اگر چند سال بعد تقويم به ما بگويد او كمی تا قســمتی پير شده است، آيا نبايد آن تقويم را بست و دور ريخت؟ بعضی آدمهای كارآمد هرگز پير نمیشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.