مشکل سایر فدراسیون ها هم حل می شود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

معــاون ورزش قهرمانــي و حرفهاي وزارت ورزش و جوانان خبر از تصويب اساسنامه جديد فدراسيون كشتي داد.

محمدرضــا داورزنــي پس از حضور در مجمع ســاليانه فدراسيون كشــتي درباره مباحث مطرح شده در خصوص اخطــار اتحاديه جهاني كشــتي به فدراســيون كشتي ايران مبني بــر تغيير اساســنامه، گفت: «يكي از نكات كليدي اشكالي بود كه اتحاديه جهاني كشــتي به اساسنامه فدراسيون گرفته بود اما خوشبختانه با توجه به شــرايطي كه ما در وزارت ورزش بــراي اصالح اساســنامه در هيات دولت داشــتيم، همــه موارد مورد دغدغه اتحاديه جهاني كشــتي مرتفع شده است. روز گذشته هم اين موارد به تاييد مجمع رسيد و گزارش جلســه مجمع به اتحاديــه جهاني ارسال ميشود.»

معــاون ورزش قهرماني وزارت ورزش و جوانــان همچنيــن ادامــه داد: «اتحاديه جهاني به اساســنامه شــش، هفت مورد ايــراد وارد كرده. داورزني با اشــاره به مشكالتي كه در اساسنامه ســاير فدراسيونها وجود دارد، گفــت: «در اساســنامه جديد سعي كرديم مجامع نقش محوري در انجام برنامهها داشته باشند و تصويب برنامههــا و كليــه تصميمگيريهاي فدراســيونها بر عهده مجامع باشند. بحثهايــي كــه معمــوال IOC و فدراســيونهاي جهانــي مبنــي بر دخالت دولت در امور فدراسيونهاي ورزشــي داشــتند، فقط شامل حال كشــور ما نبود؛ طبيعي است كه اين موضوع با منشــور المپيك سازگاري نــدارد. در تدوين اساســنامه جديد ســعي كرديم هم دغدغــه IOC را در نظر بگيريم و از ســوي ديگر نيز چارچوبهاي مقرراتي داخل كشور را لحاظ كنيم. خوشــبختانه اين مساله در فدراســيون كشــتي حل شده و در ساير فدراســيونهاي ورزشي كه از اين لحاظ دچار مشــكل هســتند نيز اساسنامه شــان پس از بحث در مجامع آنها به فدراسيونهاي جهاني ارسال خواهد شد تا دغدغهها برطرف شود.»

او دربــاره زمان ارائه اساســنامه جديد فدراســيونهاي ورزشي گفت: «در حــال حاضــر كارشناســان در حال تدويــن چارچوبهاي حقوقي هســتند. چارچوب كلي لحاظ شده و مشــكلي از اين بابت نيست. فقط به لحاظ جملهبنــدي، فصلبندي و رعايــت اصول نــگارش در حال كار هســتند و كارشناســان حقوقي نيز چارچوبهاي حقوقــي آن را تنظيم ميكنند. فكر ميكنم ظرف يكي دو هفته آينده آماده ميشــود تا هم به فدراسيونها ارائه شود و هم به هيات دولت بــرود. بايد مقدمــات تصويب اساســنامه مهيا شود چرا كه هم بايد در فدراســيونهاي جهاني و هم در دولت بــه صورت همزمان به تصويب برســند. روح حاكم بر اساســنامهها پيرامون اســتقاللي اســت كه بايد فدراســيونها داشته باشــند و اين موضوع در اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي لحاظ خواهد شــد تا از اين بابت هيچ مشكلي براي ورزش ايران به وجود نيايد.»

داورزني با اشــاره بــه وضعيت برگزاري شهرآورد فوتبال پايتخت در كشــور آلمان نيز ادامه داد: «در اين بخش وزارت ورزش دخالت نميكند. معموال درخواســتهاي فدراسيونها در شــوراي برونمــرزي بررســي ميشود. درخواستي مطرح شده بود كه شهرآورد در اروپا برگزار شود.

مســووليت برگزاري آن با خود باشگاههاســت و وزارت ورزش خيلي در آن دخالــت نميكنــد. در اينكه متولي باشگاه استقالل و پرسپوليس، وزارت ورزش و دولــت اســت بحثي نيســت امــا آنهــا هيــات مديره و تشــكيالت دارند كه درباره برگزاري يا عدم برگزاري مسابقه تصميمگيري ميكنند.

ما در تصميمات آنها و اينكه اين كار را انجــام بدهند يا خير، دخالتي نميكنيــم. بايــد خود باشــگاهها با فدراســيون به جمع بندي برسند كه آيا اين كار را انجام دهند يا خير.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.