مشحون: 96 سال دارم!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

محمود مشــحون ابتدا در واكنــش بــه صحبتهاي مديرعامل باشگاه شيميدر كه چند روز قبــل گفته بود يك دالل را در كادرفنــي جوانان قرار داده بودند، ميگويد: «آنها خودشان را اينطور ميبينند و چنين صحبتهايي ميكنند. اين مسائل مطرح كردنشان هم قشنگ نيســت و او اصال صالحيــت اين گفتار را ندارد. نه تنها من بلكه همه صفرزاده را ميشناسند.»

رييس فدراســيون بســكتبال درباره آيين نامه جديــد وزارت ورزش در مورد عدم توانايي افراد باالي 70 سال براي رياست فدراسيونها نيز ميگويد: «يكي از دوســتان اين مساله را با خوشحالي عنوان ميكرد و ميگفــت از فردا هم نميتواني ســركار بيايي. من هم گفتم هيچ ادعايي ندارم و هر روزي كه بگويند نيستي، خيلي سريع فدراسيون را ترك ميكنم.»

مشحون ادامه ميدهد: «آيين نامه جديدي است كه براي انتخابات فدراســيونها طراحي شــده و براي آينده است. 10 مورد دارد كه بايد رعايت شود و يكي از آنها شرايط سني است. در مجموع ارتباطي به حاال ندارد.»

او درباره ســن و ســال كنونياش اينطــور اظهارنظر ميكند: «اگر شــما بخواهيد 76 ســال دارم امــا بقيه كه خيلي دنبال آن هستند، بايد بگويم 96 ســالهام! نميدانم اين مســائل چه چيزي را حل ميكند. به چه مناســبت در اين شــرايط بايد تصوير ميرســليم كه از ستونهاي انقالب اســالمي است يا ناطق نوري را با آن ســابقه منتشر كنند. بنده در ميان اينها كمترين هستم اما چرا بايد با شخصيت اين افراد بازي كنند؟ »

او همچنين ميگويد: «اين قانون تصويب شده و ارتباطي با اعالم امروز آن ندارد. اين قانون براي ســال گذشته است و وزير ورزش و شوراي معاونان نشستند و آيين نامهاي را براي نامزدهاي انتخابات فدراسيونها تصويب كردند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.