سيچلو: انتظار قهرماني زير 23 سال در آسيا توقع زيادي است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم ملي واليبــال زير 23 سال ايران ميگويد:« ما تيم ايران و جزو بهترينهاي آســيا هستيم اما توقع زيادي اســت كه از اين بازيكنان انتظار قهرماني داشته باشيم.»

خوان ســيچلو، ســرمربي تيم ملي واليبــال زير 23 ســال ايــران در پايان آخرين تمريــن تيم اميد پيش از اعزام به اندونزي ميگويد: «امروز چهارشنبه راهي اندونزي خواهيم شد تا در نوزدهمين دوره مســابقات قهرماني مردان آســيا شركت كنيم. ايــن تصميم فدراســيون بود و به اعتقاد مــن اين تصميم يك فرصت خوب براي بازيكنان جواني است كه در تيم اميد هستند. شــايد اين اتفاق را بتوان يكي از بهتريــن تجربيات زندگي ايــن بازيكنان دانست.»

ســيچلو ادامه ميدهــد: «وضعيت تمرينات تاكنون خوب پيش رفته اســت فقط چند مصدوم داريم كه كار را براي ما سخت كرده است. از طرفي جواد كريمي به دليل آســيب ديدگي از ناحيه كمر در تيم نيســت و نميتواند در نبرد قهرماني آسيا ما را همراهي كند.»

ســرمربي تيم اميد درباره فهرســت بازيكنان انتخابياش نيز توضيح ميدهد: «علي اصغر مجرد با يك آسيب ديدگي و تورم تاندون مواجه شده است و ما تصميم گرفتيم به همين دليل از چهار سرعتي زن در اين مسابقات استفاده كنيم. همچنين آســيب ديدگي اسماعيل نژاد كه از ناحيه زانو بود مجبورمان كرد كه سه پشت خط زن هــم با خود به اندونــزي ببريم. البته اســماعيل نــژاد ريكاوري كرده اســت و وضعيت بهتري نسبت به قبل دارد.»

سيچلو درباره شرايط بازيكنانش نيز توضيح ميدهــد: «بازيكنان من با انگيزه هســتند و براي هر توپ ميجنگند و در تالش هستند هميشــه بهترين باشند. ما تيم ايران و جزو بهترينهاي آسيا هستيم اما توقع زيادي اســت كه از اين بازيكنان انتظــار قهرماني داشــته باشــيم. درصد زيادي از اين بازيكنان به جز آنهايي كه در كاله بودند، در ليگ نيمكت نشين بودند و نبايد اين را فراموش كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.