تحصيلكردهها يك سوم حقوق بگيرند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سازمان بازرســي در ابالغي جديد اعالم كرد مستقيم به بازنشستههاي ورزشي ورود ميكند. بعد از ارسال نامههاي متعدد از سوي سازمان بازرسي كل كشور مبني بر ممنوعيت فعاليت بازنشستهها در ورزش، اقدامي از سوي فدراســيونها در اين خصوص صورت نگرفت و در خيلي از فدراســيونها، روسا، اعضاي هيات رييســه و كارمندان بازنشسته در حال فعاليت هستند. ســازمان بازرســي در ابالغي جديد اعالم كرده مســتقيما به اين امر ورود ميكند و موضوع از دست وزارت ورزش خارج شده است اما نكته مهم اينكه افرادي كه بازنشسته هستند و تحصيالت مرتبط با فعاليت كاري خود دارند، ميتوانند با شــرايطي خاص با فدراسيونها همكاري كنند. براين اساس اين افراد بازنشســته بايد يك ســوم كارمند عادي كار كنند و يك سوم آنها نيز حقوق بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.